Rozcestník

Ve smyslu § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích zastupitelstvo kraje rozhoduje mj. i o poskytování účelových dotací v rámci „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS" z rozpočtu Středočeského kraje. Účelovou dotaci lze poskytnout na základě podání úplné žádosti, zpracované podle „Programu 2024 pro poskytování účelových dotací v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS", které schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje a dále podle "Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje". Žádost o účelovou dotaci je nutné podat jak v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, která je k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje http://dotace.kr-stredocesky.cz/, tak v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou stanoveny v Metodickém pokynu k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Dále jsou povinné přílohy přímo uvedeny v příslušném formuláři pro podávání žádosti. Pokud je na povinnou přílohu stanoven formulář pak je k dispozici ke stažení na této stránce (v sekci dokumenty ke stažení). Přílohy se zasílají současně s tištěnou podobou žádosti, na samostatném listě a v případě, že není stanovena její forma tak je na uvážení žadatele.
 

Termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  je stanoven v době od 11. března 2024 od 9:00 hodin do 26. března 2024 do 15.00 hod.

Oprávnění žadatelé

  • obec, která je zřizovatelem jednotky SDH a je příjemcem účelové Dotace pro jednotky SDH obcí zabezpečovaného MV-GŘ HZS ČR pro rok 2024;
  • spolek, organizace s celokrajskou působností, zajišťující uvedené činnosti v Programu Fondu HAS v celém území Středočeského kraje; 
  • obec, která je zřizovatelem jednotky SDH kategorie JPO II, JPO III, JPO V.

Metodický pokyn najdete na úřední desce, záložka „Dotace, programy, pravidla, výzvy“ pod č.j. 07420243/2023/KUSK

FINANCOVÁNÍ ZABEZPEČENÍ PLOŠNÉHO POKRYTÍ ÚZEMÍ KRAJE JEDNOTKAMI PO - NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MV-GŘ HZS ČR

Ve smyslu § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Krajský úřad Středočeského kraje (KÚ) hradí k zabezpečení plošného pokrytí území Středočeského kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů (JSDH) vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově techniky. Jedná se o prostředky, které krajskému úřadu přiděluje na příslušný kalendářní rok Ministerstvo vnitra ČR a nakládání s nimi každoročně upřesňuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR podmínkami pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace. 

K zajištění poskytnutí předmětné dotace obcím vydalo v souladu s ustanovením §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů v souladu s čl. 3 odst. 6 Zásad poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí (dále jen Zásady, viz dokumenty ke stažení) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Středočeského kraje z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2024 (dále jen Rozhodnutí). Rozhodnutí poskytovatele stanovuje závazný seznam obcí, kterým jsou poskytovány prostředky z účelové neinvestiční dotace na výdaje pro zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH vybrané obce (viz dokumenty ke stažení).

Vypořádání státní účelové neinvestiční dotace zasílá obec na tiskopise, jehož vzor je  uveden v příloze č. 7 A vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání (formulář lze stáhnout v sekci dokumenty ke stažení) Středočeskému kraji cestou oddělení IZS a obrany krajského úřadu (odbor Bezpečnostní ředitel) nejpozději do 5. února 2025. Ve stejném termínu provede převod nevyčerpaných finančních prostředků, z poskytnuté dotace, na účet kraje u ČNB.

Informace k poskytnutí a použití účelové neinvestiční dotace obcím na výdaje sborů dobrovolných hasičů pro rok 2024 naleznete na webových stránkách MV GŘ HZS ČR.

Kontakty

Olga Rácová, tel. 257 280 668, e-mail: racova@kr-s.cz

Ing. Anna Hrabáková, tel. 257 280 365, e-mail: hrabakova@kr-s.cz

Ing. Luboš Navrátil, MPA, tel. 257 280 156, e-mail: navratil@kr-s.cz

zpět na začátek stránky