Informace z odborů

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si Vás informovat, že Středočeský kraj vyhlašuje Dotační program realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ pro období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021. Projekt OPZ zcela nahrazuje Dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociální služby na daný...

Dne 26. 9. 2019 se uskuteční „Společné setkání pracovníků náhradní rodinné péče orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů s rozšířenou působností a pověřených osob k výkonu sociálně-právní ochrany Středočeského kraje“. Program setkání bude věnován výměně zkušeností z praxe a nastavení podmínek další spolupráce doprovázení pěstounských rodin v rámci Středočeského...

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí hledá do svého kolektivu kolegu/kolegyni na pracovní pozici odborného referenta pro oblast sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na náhradní rodinnou péči/osvojení. Pracovní smlouva na dobu určitou do 20. 2. 2020. Nástup dle dohody. Náplň práce: Odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné...

Dne 18. 6.2019 se koná na Krajském úřadu Středočeského kraje pracovní setkání se sociálními pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje. Toto setkání bude věnováno aktuálním otázkám z oblasti sociální práce (mimo OSPOD), rozvoji sociálních služeb ve Středočeském kraji, informacím z oblasti reformy psychiatrické péče a dále bude představena sociální...

Dne 4. 6.2019 se koná na Krajském úřadu Středočeského kraje pracovní setkání se sociálními pracovníky pověřených obecních úřadů Středočeského kraje. V rámci tohoto setkání bude věnována pozornost problematice spolupráce obecních úřadů s KoP Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami na úseku sociální práce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi a dále budou se sociálními pracovníky diskutovány...

Dne 25. června 2019 se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje uskuteční Metodický den pro pracovníky fyzických a právnických osob pověřených k výkonu SPOD Středočeského kraje. Setkání bude věnováno aktuálním informacím z oblasti SPOD, právům a povinnostem pověřených osob vyplývajícím ze zákona a dále kontrolám výkonu SPOD u pověřených osob. V průběhu setkání budou...

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu Středočeského kraje pořádá Metodické dny pro pracovníky OSPOD, které budou věnovány vedení spisové dokumentace, vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a  individuálnímu plánu ochrany dítěte. Metodické dny jsou určeny pro všechny zaměstnance OSPOD zařazené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí...

Krajský úřad Středočeského kraje pořádá ve dnech 10. 6. – 14. 6. 2019 v rámci Projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD“ ve spolupráci s OSPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje, pověřenými osobami výkonem sociálně-právní ochrany dětí k provázení osob pečujících a některými dalšími spolupracujícími NNO již druhý „Týden...

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. Veškeré informace naleznete na webových stránkách MPSV - https://www.mpsv.cz/cs/35209. Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 14. 4. 2019 (rozhodující je datum na razítku pošty).  

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s žádostí o informace v rámci každoročního sběru dat v oblasti poskytování sociálních služeb za rok 2018.  Více informací naleznete zde. Velice Vám děkuje za spolupráci.  

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Aktuality

Sběr dat za rok 2023

Sběr dat za rok 2023

1 Bře 2024

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, spouštíme každoroční sběr dat v oblasti poskytování sociálních služeb a obracíme se na Vás s žádostí o...

Humanitární fond

Humanitární fond

23 Led 2024

  Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás informovali, že i v letošním roce bude vyhlášen Program 2024 pro poskytování dotací z...