Agregátor obsahu

Zpět Věda v praxi obcí. Nový program chtějí využít čtyři žadatelé, rada je podpořila

Celkem bezmála 800 000 korun chce rozdělit Středočeský kraj čtyřem žadatelům o dotace z Programu Věda v praxi obcí. Kraj ho vyhlašuje ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem. Poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. Žádosti čtyř obcí dnes projednali radní a doporučili je ke schválení zastupitelstvu.

„Jde o nový program, který jsme spustili na jaře letošního roku. Může obcím pomoci například s řešením energetických koncepcí, veřejných prostranství, s adaptací obcí na klimatickou změnu nebo s vodohospodářstvím. V rozpočtu kraje jsou na dotace z tohoto programu vyčleněny dva miliony korun na období 2023-2024. Rada dnes projednala čtyři žádosti obcí. Jde o velmi zajímavé projekty, které mohou inspirovat ostatní,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Obec Nedrahovice předložila žádost na řešení Opatření pro adaptaci na klimatickou změnu a dále na protierozní opatření.  Obec Zduchovice chce pořídit dokument „Vize rozvoje území“, který bude sloužit jako podklad při zpracování regulačního plánu rozvojové oblasti. Dokument bude vycházet z již zpracované studie a bude obsahovat doporučení pro její úpravu a možnosti regulace území tak, aby následně posloužil jako zadání pro zpracování regulačního plánu. Součástí je i konzultace řešení modrozelené infrastruktury. Obec Měňany předložila žádost o dotaci na Analýzu potřeb a návrh optimalizace soustavy zásobování teplem. Obec disponuje centrálním zdrojem tepla na biomasu. Systém vyžaduje celkovou optimalizaci, obec dále uvažuje o připojení nových objektů. Pro obec velikosti Měňan (do 300 obyv.) jde o velmi ojedinělé řešení vyžadující odpovídající know-how. Obec Mukařov chce uvést do praxe výsledky výzkumu a vývoje v oblasti přírodě blízkých technologií pro čištění odpadních či povrchových vod na konkrétních lokalitách v plně provozním měřítku. Návrh projektu rovněž zapadá do strategie obce Mukařov v oblasti udržitelného nakládání s vodními zdroji v obci, tj. zavádění udržitelných prvků modrozelené infrastruktury.

Lhůta na podávání žádostí o dotaci v prvním kole je do 29. září 2023, případně do doby, kdy kumulovaná hodnota dotace požadované v přijatých žádostech překročí částku 1 200 000 Kč. Podrobnosti o programu najdou zájemci zde.

Rada dnes žádosti projednala a doporučila je ke schválení zastupitelstvu.