Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje


Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje byl zřízen v roce 2004 v souladu s vodním zákonem za účelem úhrady nutných nákladů potřebných na realizaci opatření k nápravě při havarijních stavech na povrchových a podzemních vodách (v případě, kdy tato nápravná opatření nelze uložit původci havárie). Jedná se o úhradu nákladů přímo souvisejících s opatřeními k nápravě závažného a mimořádného ohrožení nebo znečištění povrchových či podzemních vod.

Prostředky fondu lze, mimo jiné, poskytnout žadatelům na vypracování analýzy rizik v rámci řešení vlivu starých ekologických zátěží neznámých původců na kvalitu podzemních nebo povrchových vod a realizace opatření dle analýzy rizik, a to v případě, že existuje důvodné riziko ohrožení zejména vod sloužících k zásobování pitnou vodou. Zpravidla se jedná o doplňkové financování pro žádosti směřované na Operační program Životní prostředí a pak je limitováno maximálně 10 % nákladů.

Žádosti o dotace z havarijního fondu se poskytují podle statutu a zásad schválených Zastupitelstvem kraje. Žádost se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, který žádost prověří z hlediska věcné správnosti a úplnosti dokladů. O přidělení dotace rozhoduje Rada a Zastupitelstvo kraje.

Kontakty

Dr. Ing. Marcela Burešová, tel. 257 280 562, e-mail: buresovamar@kr-s.cz

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Ing. Pavel Visinger, tel. 257 280 651, e-mail: visinger@kr-s.cz

vodní hospodářství

Upozornění pro žadatele

S případnými dotazy na Havarijní fond pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje se prosím obracejte na Ing. Pavla Visingera (tel. 257 280 651, e-mail visinger@kr-s.cz) nebo na Dr. Ing. Marcelu Burešovou (tel. 257 280 562, e-mail buresovamar@kr-s.cz).

zpět na začátek stránky

Dokumenty