Středočeský kraj zareagoval na 3. dotační výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu, ze které je možné financovat žádosti o dotaci na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích.

Rada kraje na svém zasedání 15.2.2024, projednalo a schválilo Usnesením č. 011-07/2024/RK Program 2024 na podporu provozu venkovských prodejen ve Středočeském kraji.

Účelem dotací bude udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel na území kraje, na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Proplácené budou provozní náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny, na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služby související s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem. Dále je možné dotace čerpat na telekomunikační služby, náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb a náklady spojené s jinými službami souvisejícími s bezobslužným provozem prodejny (hybridní prodejna 24/7).

Rozhodné období, za které je možné žádat: 1.1.2023 – 31.12.2023.

Při hodnocení bude přihlédnuto na skutečnost, zda je obec v tzn. Hospodářsky a sociálně ohroženém území (HSOÚ), přičemž nejnižší možná dotace bude 30 000,- Kč a nejvyšší možná dotace bude 100 000,- Kč.

Žádosti bude možné podávat od 15.4.2024 od 9:00 hod. do 30.4.2024 do 14:00 hod.

Podání žádostí prostřednictvím aplikace:

Dotační tituly - Krajský úřad středočeského kraje (kr-stredocesky.cz)

Kontakty:

Ing. Eva Částková, tel. 257 280 130, e-mail: castkova@kr-s.cz

Mgr. Kateřina Mojsejová Urbanová, Ph.D, tel. 257 280 212, e-mail: urbanova@kr-s.cz

Dokumenty