Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí 2024

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství je v gesci Odboru životního prostředí a zemědělství.

Cílem nového tematického zadání Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí je posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech. Podporované projekty jsou zaměřeny na snižování všech forem znečištění životního prostředí, výrobu energií z obnovitelných zdrojů, věnují se podpoře přizpůsobení se změnám klimatu, prevenci rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, k modernizaci ekocenter a záchranných stanic pro handicapované živočichy na území Středočeského kraje.

Vyhlášení Programu

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 056-29/2023/ZK ze dne 27. 11. 2023 vyhlásila hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“.

Změna Programu

Dne 1. 2. 2024 Rada kraje schválila změnu Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“. Úprava znění Programu 2024 se týká článku 6, bodu 4, a spočívá v novém termínu pro doplnění formálních nedostatků žádosti nebo nedostatků v obsahu povinných příloh žádosti.

Nově stanovený termín pro doplnění nedostatků je do 30. dubna 2024. Termín podávání žádostí v Programu 2024 zůstává od 1. 2. 2024 od 9:00 hodin do 14. 2. 2024 do 15:00 hodin.

Upravený Program 2024 je níže ke stažení.

Termín pro podávání žádostí

  • od 1. února 2024 od 9:00 hodin
  • do 14. února 2024 do 15:00 hodin

Oprávnění žadatelé o dotaci

  • nadace, nadační fond
  • obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav
  • zapsaný spolek, pobočný spolek (např. subjekty zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, příp. dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, na území Středočeského kraje)
  • okruh žadatelů z Operačního programu Životní prostředí ve specifickém cíli 1.6, konkrétně ve výzvách cílených na opatření ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje

Způsob podání žádosti

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím centrální internetové aplikace. Žadatel se v aplikaci nejprve zaregistruje (pro všechny fondy) a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje. Žadatelé mají možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti či získat přehled podaných žádostí. Po elektronickém podání žádosti v aplikaci se vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou žadatel zašle na Krajský úřad Středočeského kraje buď opatřenou elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky, nebo vytištěnou s ověřeným podpisem.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková, tel. 257 280 117, 702 147 605, e-mail: danihelkova@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP, EVVO

Bc. Věra Škaloudová, tel. 257 280 848, 725 765 888, e-mail: skaloudova@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP, EVVO

zpět na začátek stránky

Dokumenty