Odbor Kancelář hejtmanky vykonává samostatnou působnost a poskytuje servisní služby v souvislosti s činností hejtmanky, náměstků hejtmanky a uvolněných radních (připravují pracovní jednání hejtmanky, náměstků hejtmanky a uvolněných radních, včetně materiálů). Odbor se dělí na oddělení Tiskové a PR, oddělení Zahraniční spolupráce a protokolu, oddělení Sekretariát hejtmanky a oddělení Organizační.
Odbor kancelář hejtmanky připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference kraje, spolupracuje se sdělovacími prostředky a seznamuje veřejnost s rozhodnutími orgánů kraje. Dále odpovídá za funkčnost informačního systému a za jeho aktualizaci, včetně prezentace kraje. Odbor má také na starosti meziregionální a mezinárodní spolupráci, zajišťuje spolupráci s příslušnými orgány a institucemi EU. Současně protokolárně a organizačně zajišťuje výjezdy hejtmanky i jednotlivých radních a náměstků.
Nedílnou součástí činnosti tohoto odboru je příprava schůzí Rady Středočeského kraje, komisí Rady, zasedání Zastupitelstva, výborů Zastupitelstva a jejich podvýborů po organizačně-technické stránce, včetně přípravy materiálů.