Věda, výzkum, vývoj, inovace

Oblast výzkumu a vývoje, technologického rozvoje a inovací je klíčem k zajištění regionální konkurenceschopnosti. Vytváření podmínek pro rozvoj inovačního potenciálu a znalostně orientované ekonomiky představuje jednu ze stěžejních priorit Středočeského kraje. Mezi významné  priority kraje patří  též vytváření podmínek pro zvyšování kvality lidských zdrojů a podpora spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vědeckovýzkumným sektorem.  

Rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj, inovace

Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb je hlavním cílem programu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost představuje pro programové období 2014 – 2020 strategický a implementační rámec pro podporu podnikání z Evropských strukturálních a investičních fondů politiky soudržnosti Evropské unie v daném sedmiletém období. K dalším stěžejním programům v oblasti výzkumu, vývoje, technologického rozvoje a inovací patří Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV 2014 - 2020)  a program  HORIZONT 2020. Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Program HORIZONT 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 - 2020.  

Středočeský kraj je partnerem velkých vědeckých projektů -  projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) a projektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Za podpory Středočeského kraje byl již připraven např. Podnikatelský inkubátor Nymburk a "VTP Zlatníky – Hodkovice". K dalším připravovaným, příp. již fungujícím vědeckotechnickým parkům v kraji patří např.: Technologický park a Inkubátor Březno u Mladé Boleslavi, VTP SVÚM (Čelákovice), Vědeckotechnický park Mstětice, Vědeckotechnický park Roztoky, Park vědy Roztoky, TECHNOPARK Kralupy (VŠCHT), Prague Innovation Centre (Innocrystal, Hodkovice), Strojírenský vědecko-technický park Buštěhrad, CEROP Kolín, Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš, UVR Mníšek pod Brdy a VTP a PI Řež.

Kooperační seskupení 

Jedním z problémů českého podnikatelského prostředí je přetrvávající izolace firem. Podpora z evropských fondů, národních i krajských zdrojů se proto zaměřuje též na zakládání kooperačních odvětových nebo oborových seskupení (např. klastrů a technologických platforem). V rámci evropských fondů jsou v ČR na podporu vzniku kooperačních seskupení zaměřeny programy Spolupráce – Klastry a Spolupráce – Technologické platformy  v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Správcem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podnikání a inovace (API), příspěvková organizace MPO. Další užitečné informace o klastrových iniciativách a klastrech naleznete zde.  Vznik kooperačních odvětvových seskupení je podporován také Středočeským krajem. Bližší informace o možnostech podpory vzniku klastrů ze strany Středočeského kraje a připravovaných klastrových iniciativách v kraji mohou zájemci získat na oddělení regionálního rozvoje.

Investiční pobídky

Dne 6. září 2019 začala platit novela zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Hlavní změna se týká zvýhodnění projektů s vyšší přidanou hodnotou, zejména technologických center. Další změnou je úprava podmínek pro udělení pobídek malým a středním podnikům. Podrobné informace k investičním pobídkám ČR naleznete zde.

Regionální spolupráce Akademie věd ČR se Středočeským krajem

Spolupráce mezi pracovišti Akademie věd České republiky a regionálními partnery, např. kraji a mikroregiony České republiky, je zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce přispívají ke zvýšení kvality života v dané oblasti. Pracoviště Akademie věd České republiky jsou garanty odborné kvality projektů, regiony zaručují přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Obě strany na základě smluv o spolupráci při řešení konkrétních projektů přispívají ke společnému financování regionální spolupráce. Výsledky řešení společných projektů jsou zveřejňovány s logy obou partnerů nebo standardním textovým odkazem v médiích i cestou vědeckých publikací a konferencí. Pravidelně jedenkrát ročně jsou též prezentovány na vzájemném setkání představitelů AV ČR, krajů a dalších partnerů regionální spolupráce. Základem spolupráce je smlouva uzavřená mezi Středočeským krajem a Akademií věd ČR v roce 2016. Další informace jsou zveřejněny zde. Bližší informace o programu regionální spolupráce poskytne též oddělení regionální rozvoje.   

Středočeské inovační centrum

Jedním z nástrojů Středočeského kraje založeným za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací je Středočeské inovační centrum. SIC utváří partnerství a navazuje novou spolupráci mezi firmami a akademickou sférou a přispívá k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posiluje konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky. Další informace zde.     

Centrum Města Budoucnosti CIIRC

Centrum Města Budoucnosti (Center of City of the Future), dále jen CMB (CCF) je otevřená apolitická platforma založená na akademické půdě s cílem sdružit subjekty s inovačními produkty, službami a řešeními. Spojuje akademickou, komerční a municipalitní sféru. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (anglicky Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, zkratkou CIIRC) je součástí Českého vysokého učení technického v Praze, se kterým má Středočeský kraj uzavřené Memorandum o vzájemné spolupráci. Středočeský kraj je hlavním partnerem Centra Města Budoucnosti CIIRC. Další informace zde  

 

 


 
 

Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Středočeský kraj uzavře smlouvu o pronájmu pozemků a na nich vystavěných staveb v katastrálních územích obcí Milovice a Straky na dvacet let se společností Valeo Autoklimatizace, k. s. Schválili to krajští zastupitelé na pondělním zasedání. Společnost Valeo je významným zahraničním investorem, s nímž Kraj již v roce 2018 uzavřel memorandum o vybudování polygonu pro autonomní auta a asistenční systémy vozidel na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde o plánovanou investici...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Nově vydaná publikace Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" získala ocenění na soutěžní přehlídce turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG o „Turistickou informaci roku 2020" a „Zpravodaj roku 2020".   „Publikace „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky" se dokázala prosadit v konkurenci ostatních obcí, měst, krajů, soukromých a dalších vydavatelů a získala Zvláštní cenu PRUHU POLABÍ v kategorii turistický...
Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future, který poběží do roku 2026. O podporu mohou obce a kraje žádat již nyní. Program přispěje k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Navazuje také na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a na Program na podporu podnikatelských nemovitostí a...
Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future, který poběží do roku 2026. O podporu mohou obce a kraje žádat již nyní. Program přispěje k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Navazuje také na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a na Program na podporu podnikatelských nemovitostí a...
Máte rádi dobrodružství a objevujete rádi nové věci? Pak by vám neměl ujít nově vydaný průvodce Středočeského kraje s názvem „Věda a umění hrou, cesty za poznáním a zážitky". Vydejte se s námi do jedinečného světa vědy, techniky, umění, řemesel a kreativity.  Průvodce představuje zajímavé tipy na výlety ve Středočeském kraji se zaměřením na vědu, přírodu, techniku, umění, řemesla a rozvoj kreativity. Středočeský kraj disponuje širokou nabídkou takto zaměřených institucí....