Odbor veřejné mobility vykonává samostatnou i přenesenou působnost a člení se na tři oddělení:

  • oddělení veřejné dopravy,
  • oddělení regionální infrastruktury,
  • oddělení koncepce rozvoje a provozu dopravní obslužnosti.

Odbor veřejné mobility v rámci své působnosti zajišťuje dopravní obslužnosti kraje železniční, silniční a vodní dopravou, vydává licence a schvaluje jízdní řády pro autobusovou dopravu. Podílí se na rozvoji cyklostezek a záchytných parkovištích P+R, tvorbě koncepcí pro nové ekologické způsoby zajištění přepravy osob například prodloužení tramvajových tratí z Prahy dále na území Středočeského kraje, nebo výstavbu tratí pro parciální trolejbusy a ekologicky nejšetrnější dopravní prostředky s pohonem na vodík.

Informace o aktuálním téma výběru autobusových dopravců zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje od roku 2024 jsou dostostupné zde.

Organizátorem integrovaného dopravního systému pro Středočeský kraj a spolupráci s hlavním městem Prahou je Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace. Organizátor je pověřen plánováním dopravní obslužnosti v systému Pražské integrované dopravy, vyřizuje připomínky k jízdním řádům, návaznostem spojení v přestupních bodech a standardům kvality na emailové adrese podnety@idsk.cz. Podání určené Odboru veřejné mobility je zajištěno prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje.