Informace z odborů

Středočeský kraj  vyhlašuje dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021, které je zaměřeno na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách"). Více informací naleznete ZDE

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 pracovních pozic „referent/ka orgánu sociálně-právní ochrany dětí" (sociální pracovník)  Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Město Kralupy nad Vltavou zastoupené tajemníkem Městského úřadu Kralupy nad Vltavou v souladu se zákonem č. 312/2002...

Dne 19. srpna 2020 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany krajského úřadu Metodický den pro vedoucí pracovníky OSPOD  Středočeského kraje, který bude věnován legislativním změnám a judikátům vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dodržování práv dětí umístěných mimo rodinu, řešení problematiky podjatosti při výkonu  sociálně-právní ochrany a dalším...

Středočeský kraj vyhlašuje mimořádný termín dotačního řízení k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách"). Více informací naleznete zde.

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů vydaly společné prohlášení s výzvou pro všechny rodiče, kteří po rozhodnutí soudu pečují o své nezletilé děti, aby se v době nouzového stavu snažili potlačit své vzájemné spory a snažili se najít taková řešení, která pro jejich společné děti nebudou další zátěží a stresující situací. OSPOD krajského úřadu se ke...

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19. Doporučení určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí...

Přehled dostupnosti pracovníků OSPOD na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje v době mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášenou karanténou v důsledků šíření onemocnění COVID-19 najdete ZDE.

Dne 26. března 2020 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany krajského úřadu Metodický den pro pracovníky OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován zejména tématu kontrol výkonu sociálně-právní ochrany dětí a naplňování standardů kvality. V úvodu setkání bude představen projekt „Společně pro rodinu“ realizovaný občanským sdružením Za branou, z. s. 

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 20. 1. 2020 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“. Přihlášky do dotačního řízení je možné zasílat do 29. 2. 2020. Veškeré informace naleznete na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2020

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Aktuality

Sběr dat za rok 2023

Sběr dat za rok 2023

1 Bře 2024

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, spouštíme každoroční sběr dat v oblasti poskytování sociálních služeb a obracíme se na Vás s žádostí o...

Humanitární fond

Humanitární fond

23 Led 2024

  Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás informovali, že i v letošním roce bude vyhlášen Program 2024 pro poskytování dotací z...