Kontakty

Mgr. Petr Hrubý
vedoucí odd. soc. práce a reg., krajský koordinátor soc. kurátorů
tel.: 257 280 351

hrubyp@kr-s.cz

Jitka Cardová
referent pro oblast sociálních věcí
tel.: 257 280 194
cardova@kr-s.cz

Bc. Barbora Linhartová, DiS. 
referent pro oblast sociálních věcí
tel.: 257 280 890 
linhartova@kr-s.cz

Bc. Michaela Malíková
 
referent pro oblast sociálních věcí 
tel.: 257 280 814

malikovam@kr-s.cz 

Sociální práce- informace pro veřejnost

Co vyřídíte na krajském úřadu:

V oblasti realizace činností sociální práce podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi provádí metodickou a kontrolní činnost vůči pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na území kraje. Na svém území koordinuje poskytování pomoci osobám ohroženým nepříznivou sociální situací.  

Co vyřídíte na městském úřadu:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
  • na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb) zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba umístěna,
  • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem,
  • osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení,
  • stanovuje úhradu za stravu a péči je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření

Pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností:

vykonává činnosti sociální práce při řešení situace osob v hmotné nouzi, a to bez ohledu na dobu, po kterou se tyto osoby ve stavu hmotné nouze nacházejí, případně jsou hmotnou nouzí ohroženi. Poskytují podporu klientům i v oblasti bytové nouze.