Statistické výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Pro účely statistického šetření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je v rámci celé ČR zpracováván za příslušný uplynulý kalendářní rok "Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí".

Rozsah zjišťovaných údajů podléhá schválení Českým statistickým úřadem a je zveřejněn v příslušné Vyhlášce ČSÚ.

Výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany vyplňují příslušné orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kterých je ve Středočeském kraji celkem 26. Data ze všech OSPOD jsou po doplnění údajů shromažďovaných krajským úřadem předány na MPSV ČR ke kontrole a kompletaci.

Výkaz je zpravidla členěn do tematických okruhů (aktuální rozdělení od 2014):

 • Počty případů evidovaných OSPOD
 • Umísťování dětí do NRP a rozhodování o poručenství
 • Klienti kurátora pro mládež
 • Klienti řešení kurátorem pro mládež
 • Rodinné zázemí klientů kurátora pro mládež
 • Náhradní rodinná péče
  • Pěstounská péče, osobní péče poručníka, péče jiné osoby
  • Počet osob vykonávajících náhradní rodinnou péči
  • Žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče
  • Děti umístěné v náhradní péči zařízení pro péči o děti
 • Dohledy, případy se vztahem k cizině
 • Přehled o vybraných činnostech OSPOD
 • Rozhodovací činnost obecního úřadu
 • Zařízení sociálně-právní ochrany
 • Týrané, zneužívané a zanedbávané děti
 • Přestupky a jiné správní delikty
 • Počet zaměstnanců OSPOD

MPSV ČR zveřejňuje na svých webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/7260 údaje za celou ČR.

V levém sloupci jsou k dispozici Roční statistické výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí sumarizované za Středočeský kraj