Poskytování SPO pověřenými osobami

Sociálně-právní ochranu dětí mohou zajišťovat kromě orgánů vyjmenovaných v § 4 odst. 1 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, také fyzické či právnické osoby tzv. pověřené výkonem jednotlivých činností SPO.

O vydání pověření rozhoduje ve správním řízení zahájeném na žádost fyzické nebo právnické osoby příslušný krajský úřad (MHMP) dle sídla žadatele.

Činnosti, k jejichž výkonu mohou fyzické a právnické osoby získat pověření, jsou uvedeny v § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD").

Přehled činností:

 1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD).
 2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD).
 3. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o SPOD)
 4. Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD).
 5. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (dle § 31 a 32 zákona o SPOD).
 6. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (dle § 40 zákona o SPOD).
 7. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti (dle § 41 zákona o SPOD).
 8. Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle § 42 zákona o SPOD).
 9. Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (dle § 43 zákona o SPOD).
 10. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona o SPOD.
 11. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (dle § 19a odst. 1 písm. c) zákona o SPOD).
 12. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (dle § 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c) zákona o SPOD).
 13. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče při poskytování pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 14. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dle § 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona o SPOD).
 15. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dle § 19a odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. h) zákona o SPOD).