Přehled o počtech dětí zprostředkované NRP

Krajskému úřadu se ve sledovaném období (od 2013) podařilo nalézt z registru žadatelů o zprostředkování NRP vhodné pěstouny pro 251 dětí a osvojitele pro 394 dětí:

Pěstounská péče:

 • 2013          6
 • 2014         26
 • 2015         20
 • 2016         27
 • 2017         13
 • 2018         23
 • 2019         31
 • 2020         29
 • 2021         24
 • 2022         31
 • 2023         21
 

Osvojení:

 • 2013        37
 • 2014        35
 • 2015         44
 • 2016         48
 • 2017         41
 • 2018         32
 • 2019         35
 • 2020         31
 • 2021         25
 • 2022         35
 • 2023         31

Přehled o počtech žadatelů o zprostředkování NRP v evidenci krajského úřadu

Počty tzv. "aktivních" žadatelů o zprostředkování včetně tzv. druhožadatelů (mimo přerušení zprostředkování).

Pěstounská péče:

 • k 31.03.2018     23
 • k 30.06.2018     16
 • k 30.11.2019     23
 • k 31.03.2021     23
 • k 01.01.2022     23
 • k 01.01.2023     19
 • k 01.01.2024     10

Osvojení:

 • k 31.03.2018     148
 • k 30.06.2018     162
 • k 30.11.2019     209
 • k 31.03.2021     216
 • k 01.01.2022     254
 • k 01.01.2023     231
 • k 01.01.2024     267     

Přehled o počtech pěstounů na přechodnou dobu v evidenci krajského úřadu

Pěstounská péče na přechodnou dobu není zprostředkovanou péčí.

 • k 31.03.2018     105
 • k 30.06.2018     118
 • k 30.06.2019     122
 • k 30.11.2019     126
 •  k 31.01.2020     125
 • k 31.03.2021     120
 • k 01.01.2022     121
 • k 01.01.2023     126
 • k 01.01.2024     135

Základní informace o procesu zprostředkování NRP

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče je upraven § 19a - § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "ZSPOD").

Žádost o zařazení zájemců do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu se podává u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště žadatele (dále jen "OSPOD").

V žádosti o zařazení do evidence zájemců o osvojení, nebo pěstounské péče/pěstounské péče na přechodnou dobu zájemce uvede požadované údaje a připojí k ní tyto doklady:

 • doklad o státním občanství (cizinec předloží povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo doklad o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů);
 • zprávu o zdravotním stavu (potvrzuje ošetřující lékař, příp. odborný lékař žadatele);
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech (příjmy, finanční závazky);
 • písemné vyjádření zájemce, zda souhlasí s tím, aby byl zařazen také do evidence Úřadu  pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny;
 • písemný souhlas zájemce, že OSPOD je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje potřebné pro zprostředkování NRP;
 • písemný souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny;
 • životopis;
 • event. další doklady důležité pro posouzení žádosti.

OSPOD doplní žádost o další dokumenty:

 • opis z evidence Rejstříku trestů;
 • zprávu ze sociálního šetření v rodině žadatelů;
 • vlastní stanovisko k žádosti.

Kopii kompletní spisové dokumentace postoupí OSPOD krajskému úřadu, který následně rozhoduje ve správním řízení o zařazení zájemců do příslušné evidence. Dle ustanovení § 64 odst. 1 ZSPOD je účastníkem řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče pouze zájemce. Lhůty podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pro vydání rozhodnutí o zařazení do evidence zájemců dle ustanovení § 64 odst. 2 ZSPOD neplatí tzv. neběží (tzn. rozhodnutí o zařazení do evidence správní orgán nevydává do 30 dnů od přijetí žádosti).

Po obdržení spisové dokumentace a jejím prostudování je zájemce pozván na krajský úřad a je dohodnut termín psychologického vyšetření, které je součástí tzv. odborného posouzení zájemce. Pohovor s zájemcem provádí psycholog pro náhradní rodinnou péči krajského úřadu.

Součástí psychologického vyšetření je kromě pohovoru s zájemcem také vypracování psychotestů pro účely vyhodnocení osobnostních předpokladů, schopností, kvalit a připravenosti zájemce stát se osvojitelem či přijmout roli osoby pečující - pěstouna/pěstouna přechodnou dobu.

Odborné posouzení žadatelů zahrnuje: 

 • psychologické posouzení, při kterém se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, výchovné schopnosti, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita manželského nebo partnerského vztahu, prostředí v rodině atd.;
  • Psychologické posouzení je zajišťováno zaměstnanci kraje – 2 psychologové pro NRP (Mgr. Barbora Hubená - psycholog – zájemci o osvojení, Mgr. Michal Zelenka - psycholog – zájemci o PP, PPPD);
  • Všechny pohovory a jednání se zájemci probíhají za účasti příslušného psychologa dle formy NRP v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.
  • Struktura psychologické posouzení: pohovor se zájemci případně osobami žijícími se zájemcem ve společné domácnosti, písemný psychologický test, závěrečný pohovor. Využívané techniky a testy:
   • explorativní rozhovor;
   • pozorování;
   • osobnostní dotazník (Cattell 16 PF, MMPI-2);
   • dotazníky (anamnestický, partnerský, výchovných zkušeností, prožívání);
   • projektivní techniky. 
 • posouzení zdravotního stavu zájemce (smluvní lékař KÚSK posuzuje zdravotní stav zájemce na základě doložené zprávy praktické lékaře zájemce (případně zpráv odborných lékařů) zda zdravotní stav zájemce ovlivňuje jeho schopnost dlouhodobé péče o dítě;
 • psychologické vyšetření a příprava dětí žijících v rodině, posouzení jejich schopnosti přijmout dítě do rodiny;
 • zjištění bezúhonnosti dalších osob, které žijí se zájemcem ve společné domácnosti (posouzení, zda osoby nebyly trestně stíhány za činy poškozující nezletilé dítě);
 • zhodnocení odborné přípravy zájemců k přijetí dítěte do rodiny;
 • posouzení sociálního prostředí – zvláště bydlení a domácnosti, etnické, náboženské a kulturní prostředí (zpráva ze šetření OSPOD, případně vlastní šetření ze strany KÚSK);
 • zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu se posuzuje jejich schopnost pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.  

Postup KÚ (stručný přehled jednotlivých kroků) v řízení o žádosti o zařazení do evidence osob, které mají zájem stát se osvojiteli a pěstouny:

 • žádost je přidělena příslušnému klíčovému pracovníkovi/oprávněná úřední osoba zodpovědnému za zpracování žádosti a vydání správního rozhodnutí ve věci (dále jen „KP");
 • KP zaeviduje žádost (žadatele) do příslušného rejstříku - v souladu se Směrnicí MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013;
 • KP provede kontrolu všech náležitostí žádosti a jejich kompletnost ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5 zákona o SPOD, a v případě potřeby zajistí její doplnění;
 • KP dle potřeby realizuje osobní konzultaci s žadatelem o NRP;
 • KP po kompletaci spisové dokumentace zašle Informativní dopis žadateli o průběhu procesu odborného posuzování, jehož součástí je leták s informací o odborných přípravách;
 • psycholog pro NRP provede samotné psychologické posouzení žadatelů (psychologické posuzování je realizováno v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5) a následně vyhotoví písemnou Zprávu o psychologickém posouzení žadatele;
 • KP přihlásí zájemce k realizaci odborné přípravy v CPSP StK (Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o.), které pro kraj zajišťuje odborné přípravy zájemců (pozn. v odůvodněných případech dohodne s pověřenou osobou realizující odborné přípravy žadatelů o NRP způsob jejich realizace, termín příprav a obsah požadované zprávy včetně termínu jejího doručení na KÚSK);
 • po obdržení zprávy z odborných předá KP podklady o zájemci pro posuzujícího lékaře;
 • v průběhu celého procesu odborného posuzování KP průběžně doplňuje a aktualizuje podklady pro správní rozhodnutí ve věci žádosti o zařazení do evidence zájemců o NRP;
 • po shromáždění podkladů je ve věci žádosti o zařazení do evidence osob vhodných vykonávat A, PP, PPPD vydáno krajským úřadem správní rozhodnutí

V období od 1. 1. 2016 - 30. 6. 2019 se Krajský úřad Středočeského kraje zapojil do projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí (CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687), jehož hlavním cílem byla podpora výkonu sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních (kraj, OÚ ORP) a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků. Projekt byl mimo jiné zaměřen také na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči.

Cílem projektu bylo přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

 Výstupem klíčové aktivy zaměřené na náhradní rodinnou péči byla některá doporučení, manuály a brožury určené pro odbornou i laickou veřejnost z řad zájemců o pěstounskou péči, které jsou dostupné na stránkách Právo na dětství.