Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Cílem dotací na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji v souladu s Koncepcí EVVO Středočeského kraje.

Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o financování konkrétního projektu od jednotlivých žadatelů, kteří vyvíjejí ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO. Od roku 2015 jsou dotace poskytovány v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na EVVO.

Vyhlášení Programu

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 058-29/2023/ZK ze dne 27. 11. 2023 byl vyhlášen Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Termín pro podávání žádostí

  • od 10. ledna 2024 od 9:00 hodin
  • do 25. ledna 2024 do 15:00 hodin

Oprávnění žadatelé o dotaci

  • právnická osoba
  • nestátní nezisková organizace
  • obec
  • příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj
  • obchodní společnost aj.
  • fyzická osoba podnikající (OSVČ)
  • fyzická osoba nepodnikající

Způsob podání žádosti

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím centrální internetové aplikace. Tam se nejprve žadatel zaregistruje (pro všechny fondy) a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje.

Řádně podané žádosti jsou následně předány hodnoticí komisi k posouzení. Dotace je účelová a poskytuje se na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi Středočeským krajem a příjemcem dotace.

Podání skrze

Elektronické podání

Kontakty

Bc. Věra Škaloudová, tel. 257 280 848, 725 765 888, e-mail: skaloudova@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP, EVVO

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková, tel. 257 280 117, 702 147 605, e-mail: danihelkova@kr-s.cz

odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP, EVVO

zpět na začátek stránky

Dokumenty