Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2021–2026

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2021–2026 se skládá z analytické části vyhodnocující současný stav environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území kraje a návrhové části, která má dvě zásadní podkapitoly – strategickou část a realizační (implementační) část.

Základní části koncepce:

 • 1. Úvod
 • 2. Analytická část
 • 3. Analýza činnosti jednotlivých středisek EVVO
 • 4. SWOT analýza v oblasti EVVO ve Středočeském kraji
 • 5. Strategická část – vize, cíle a návrh opatření pro rozvoj EVVO ve Středočeském kraji
 • 6. Plán realizace aktivit – akční plán
 • 7. Závěr
 • 8. Použitá literatura
 • 9. Přílohy

Účelem koncepce je navržení opatření, jak systematicky a dlouhodobě působit na občana ve Středočeském kraji pro zvýšení jeho informovanosti, znalostí a dovedností k ochraňování životního prostředí, k prevenci jeho poškozování a motivování okolí k životu v souladu s přírodou.

Tato koncepce je platná pro léta 2021–2026. Již v době platnosti předcházející koncepce nastalo ve Středočeském kraji (i v celé ČR) několik důležitých změn. Díky investičním dotacím EU i Středočeského kraje se zlepšila vybavenost středisek EVVO. Obor EVVO se stále více soustřeďuje na efektivitu vzdělávacích aktivit i sledování kvality procesů v organizacích EVVO. Tato aktualizace koncepce vychází i ze Státního programu EVVO a EP. Státní program se zde promítá zejména v důrazu na klíčové kompetence namísto témat a dále v členění podle strategických oblastí (namísto cílových skupin EVVO).

Členění aktualizace rovněž odpovídá Státnímu programu EVVO a EP, jehož relevantní cíle a opatření převádí na krajskou úroveň. Zároveň respektuje dosavadní cíle a opatření koncepce, na kterou aktualizace navazuje. Dokument rovněž zohledňuje a zakotvuje již fungující praxi, např. v principu krajských středisek EVVO.

Účelem této aktualizace tedy je:

 • Zvolit priority na následujících pět let (2021–2026)
 • Zohlednit Státní program EVVO a EP 2016–2025
 • Zohlednit změny a dosažené výsledky
 • Zaměřit se na úkoly a reálné možnosti kraje a KÚ
 • Navrhnout akční plán na období 2021–2023

Strategické oblasti a navazující relevantní cíle jsou převzaty z aktuálního znění Státního programu EVVO a EP.

Koncepce tedy definuje 5 strategických oblastí:

 • 1. Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO a EP
 • 2. Kvalita, diverzita a inovace v EVVO a EP
 • 3. Spolupráce, síťování, propojování v EVVO a EP
 • 4. Posilování postavení a porozumění EVVO a EP – propagace, PR, popularizace
 • 5. Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP

Dokumenty