Povodňový plán Středočeského kraje

Povodňový plán Středočeského kraje

Jedná se o platný, průběžně aktualizovaný dokument.

Povodňový plán Středočeského kraje slouží povodňovým orgánům kraje jako hlavní dokument při řízení ochrany území kraje před povodněmi. Povodňovými orgány obecně jsou povodňové komise obcí, povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňová komise kraje a ústřední povodňová komise.

Na úrovni kraje je povodňovým orgánem v období mimo povodeň krajský úřad. Povodňovým orgánem po dobu povodně je povodňová komise kraje.

Povodňový plán Středočeského kraje se dělí na tři části:

  • 1. Věcná část zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany území před povodněmi, např. informace o významných vodních tocích a vodních dílech, informace o lokalitách a objektech nejvíce ohrožovaných povodní, směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.
  • 2. Organizační část obsahuje podrobné jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi, včetně organizace hlásné a hlídkové služby.
  • 3. Grafická část obsahuje zejména mapové podklady, ve kterých jsou zakreslena stanovená záplavová území vodních toků či sledované hlásné profily.

Povodňový plán Středočeského kraje obsahuje cenné informace, datové a grafické soubory o vodních tocích, vodních dílech a záplavových územích, které jsou využitelné i v jiných oborech týkajících se posuzování různých činností v územním obvodu Středočeského kraje a při krizovém řízení. Aby povodňový plán jako základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi zůstal plně funkční a upotřebitelný, musí být pravidelně aktualizován o nové poznatky z ověřených povodňových plánů obcí s rozšířenou působností, např. objížďkové trasy zaplavených území, seznamy aktuálních míst soustředění evakuovaných osob, nově povolených staveb a vodních děl, které mohou podstatně ovlivnit průběh povodně. Tento úkol zajišťuje krajský úřad.


Internetová aplikace

Internetová aplikace

Povodňový plán Středočeského kraje

  • Internetová aplikace Povodňový plán Středočeského kraje