Aktuality z integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)

— 5 Položek na stránku
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 9.

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) ve Středočeském kraji

Integrovaná prevence

Integrovaná prevence a omezování znečištění  (z angl. IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) je předcházení a omezovaní škodlivého vlivu největších průmyslových a zemědělských znečišťovatelů na životní prostředí.

Hlavní principy integrované prevence:

  • Důraz na ochranu životního prostředí jako celku a snižování negativního vlivu na životní prostředí
  • Stanovení podmínek provozu zařízení na základě nejlepších dostupných technik (BAT)
  • Přezkumy a změny integrovaných povolení
  • Integrace složkových povolení do jednoho s cílem snížení administrativní zátěže pro provozovatele
  • Informování a účast veřejnosti na povolovacím procesu

Základem integrované prevence je v právním řádu České republiky zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 288/2013 Sb.


Integrované povolení

Integrované povolení je vydáváno pro zařízení, ve kterých probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Integrované povolení vydává místně příslušný krajský úřad (výjimečně Ministerstvo životního prostředí České republiky). Schéma procesu vydávání integrovaného povolení a jeho podstatných změn je k dispozicike stažení.

Integrované povolení nahrazuje rozhodnutí, závazná stanoviska, souhlasy, povolení a vyjádření vydávaná podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, aj.), ochrany veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) a v oblasti zemědělství (zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů), pokud to tyto předpisy umožňují. Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením je k dispozici ke stažení.


Informační systém integrované prevence

K zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci je zřízen celostátní informační systém veřejné správy – Informační systém integrované prevence. Na těchto stránkách lze sledovat vždy průběh řízení k vydání integrovaného povolení či jeho podstatné změny, nalézt seznamy zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení, informace o povinnostech České republiky vyplývajících z příslušných právních předpisů Evropské unie a  mnoho dalších informací.


Dokumenty