Kompetence krajského úřadu v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)

Krajský úřad v přenesené působnosti

v souladu s § 33 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:

 • Rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu.
 • Provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu.
 • Rozhoduje o přestupcích dle zákona o integrované prevenci (§ 37).
 • Vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení nebo žádosti o změnu integrovaného povolení.
 • Hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům a podílí se na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.
 • Vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo jeho části dle zákona o integrované prevenci (§ 19b).
 • Je dotčeným správním orgánem v řízení podle zákona o integrované prevenci v případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu.
 • Schvaluje základní zprávu podle zákona o integrované prevenci (§ 4a).
 • Ukládá opatření k nápravě podle zákona o integrované prevenci (§ 19b).
 • Provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost mít integrované povolení.
 • Na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti.
 • Informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami.
 • Zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje stanovené tímto zákonem.
 • Poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence.