Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) ve Středočeském kraji

Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení

Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení provádí krajský úřad šetřením v místě provozu zařízení nebo přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se závaznými podmínkami integrovaného povolení. Na výkon přezkumné činnosti se vztahuje zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, není-li v zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, uvedeno jinak.


Činnost krajského úřadu

 • Krajský úřad provádí alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení.
 • Krajský úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení:
  • má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení;
  • zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky;
  • vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na základě jiných právních předpisů nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení;
  • je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení;
  • pokud u zařízení se stanovenými jinými emisními limity výsledky monitorování prokážou, že emise za běžných provozních podmínek překračovaly úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami.
 • Krajský úřad provádí přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci, a zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat.
 • Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o nejlepších dostupných technikách, krajský úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, umožňuje-li vývoj v oblasti nejlepších dostupných technik významné snížení emisí.
 • Byla-li pro zařízení udělena výjimka z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, je krajský úřad povinen posoudit důvodnost udělení této výjimky v rámci každého přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení (s výjimkou některých přezkumů viz zákon o integrované prevenci § 18).
 • Krajský úřad může provést přezkum podmínek integrovaného povolení:
  • na základě ohlášení změny v zařízení;
  • na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice;
  • je-li v místě provozu zařízení dlouhodobě překračován standard kvality životního prostředí.
 • Na základě přezkumu je krajský úřad oprávněn:
  • uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě opatření k nápravě;
  • v případě zjištění, že zařízení je provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, rozhodovat o přestupcích;
  • vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené úřadem k podání žádosti o změnu integrovaného povolení;
  • vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části;
  • zahájit z moci úřední řízení o změně integrovaného povolení.

Dokumenty