Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Aktuality z environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách (§ 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).

Většina legislativních opatření zaměřených na zlepšení stavu životního prostředí je postavena na zásadě osobní odpovědnosti, ke které musí být lidé připraveni. Lidé by měli změnit svůj vztah k přírodnímu prostředí na kladný, zajímat se o stav a vývoj životního prostředí, změnit své postoje a hodnoty, naučit se předpokládat důsledky svého jednání a vyvarovat se jich předem. Proto je velmi důležitá EVVO, která by se měla připojit ke všeobecnému vzdělávání všech členů společnosti. Pro ochranu životního prostředí jsou sice legislativní a ekonomické nástroje nutné, ale kladný vztah společnosti k němu, který je podmínkou správného chování a jednání i v situacích, které nelze právně ošetřit, zabezpečit nemohou.


Jak je realizováno EVVO ve Středočeském kraji

Prioritou Středočeského kraje je vytvořit funkční systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zaměřující se rovnoměrně na všechny skupiny obyvatel, oblasti života a celé území kraje. Tato snaha je podložena rozhodujícím dokumentem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2021–2026 (dále Koncepce EVVO SK).

Účelem Koncepce EVVO SK je navržení opatření, jak systematicky a dlouhodobě působit na občana ve Středočeském kraji pro zvýšení jeho informovanosti, znalostí a dovedností k ochraňování životního prostření, k prevenci jeho poškozování a motivování okolí k životu v souladu s přírodou.

Na praktické úrovni zajišťování a naplňování Koncepce EVVO SK volí Středočeský kraj cestu podávání žádostí o dotace na financování konkrétních projektů od jednotlivých žadatelů z celého Středočeského kraje, kteří se environmentální výchovou a osvětou zabývají. Od roku 2015 jsou dotace poskytovány v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na EVVO.

Snahou Středočeského kraje je pomocí realizace akčního plánu Koncepce EVVO SK přinést pozitivní změny v oblasti EVVO. Jedná se především o podporu rozvoje pestré nabídky kvalitních programů EVVO, zvýšení odpovědného přístupu občanů, veřejné správy a podnikatelů k životnímu prostředí a o zajištění profesionálního zázemí všem poskytovatelům služeb v oblasti EVVO pro přípravu kvalitních programů na odborné úrovni odpovídající potřebám jednotlivých cílových skupin.

V současné době Středočeský kraj naplňuje v oblasti EVVO několik hlavních cílů:

Z hlediska finančního zajištění se k realizaci těchto cílů využívá rozpočet Středočeského kraje.