Kontakty

Bc. Věra Škaloudová
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 848, 725 765 888
skaloudova@kr-s.cz

Mgr. Ing. Jaroslava Danihelková
odborný referent pro řízení projektů v obl. ŽP, EVVO
tel.: 257 280 117, 702 147 605
danihelkova@kr-s.cz

Oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a zem.

Střediska ekologické výchovy ve Středočeském kraji

Po praktické stránce je většina EVVO ve Středočeském kraji realizována prostřednictvím neziskových organizací – středisek ekologické výchovy a podobných organizací a v oblasti školství prostřednictvím škol. Střediska EVVO jsou zařízení, která se zaměřují především na realizaci výukových programů pro děti a mládež, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnost pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost, publikační činnost a případně na další činnosti z oblasti EVVO. Souběžně při nich fungují i stanice pro handicapované živočichy.

Přehled ekocenter působících na území Středočeského kraje je k dispozici v mapové aplikaci Střediska ekologické výchovy ve Středočeském kraji.

Krajská střediska ekologické výchovy

Středočeský kraj v rámci realizace krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty uzavřel v letech 2003–2006 smlouvy, jejichž účelem bylo zajištění činnosti krajských středisek ekologické výchovy.

Krajská střediska ekologické výchovy Středočeského kraje Statut krajského střediska získaly tyto subjekty:

Začátkem roku 2016 byla obnovena spolupráce s krajskými středisky EVVO a uzavřena ,,dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Zajišťování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje na období let 2016–2020“.

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci pokračuje i nyní v době platnosti současné Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2021–2026.

Dále byla zřízena pracovní skupina EVVO skládající se ze zástupců jednotlivých krajských středisek EVVO a zástupců Středočeského kraje, která má za úkol koordinaci a zajištění spolupráce při plnění stanovených cílů v oblasti EVVO.

Koncem roku 2020 bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění činností a základního provozu v letech 2021–2026 krajským střediskům ekologické výchovy v souladu s Koncepcí EVVO SK. Bylo tak schváleno poskytnutí individuálních účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje 5 střediskům ekologické výchovy, pokud bude schválen rozpočet na dané období. 


Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim pracuje od roku 1994. V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se středisko zaměřuje především na děti a mládež, a to v době školní výuky i v rámci jejich volného času. Za neméně důležitou je považována i práce s pedagogy, širokou veřejností a pracovníky veřejné správy.

V roce 2012 byla v zahradě Podblanického ekocentra otevřena paraZOO, což je unikátní expozice zástupců volně žijících živočichů ČR. 

Dům přírody Blaníku
ČSOP Vlašim spravuje Dům přírody Blaníku, což je návštěvnické středisko CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů. 

Vodní dům Hulice ČSOP Vlašim provozuje také Vodní dům, návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Vodní dům se nachází u hráze vodní nádrže Švihov v Hulicích. Návštěvníci zde mohou navštívit moderní expozici, která atraktivní formou seznámí dospělé i děti s dvěma tvářemi vody. Představuje vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

ČSOP Vlašim nabízí pro školy širokou škálu různých možností environmentálního vzdělávání:

 • krátkodobé ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ
 • pobytové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • exkurze do paraZOO či Vodního domu

www.podblanickeekocentrum.czwww.dumprirody.cz/blanikwww.vodni-dum.cz 

E-mail Facebook YouTube


Ekocentrum Huslík Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Pro svou činnost je akreditováno ČSOP, svým charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské.

V současné době je největší část věnována environmentálnímu vzdělávání mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti. Areál ekocentra funguje společně se záchrannou stanicí pro zraněné živočichy na Huslíku, nedaleko soutoku Labe s Cidlinou u Poděbrad.

Ekocentrum Huslík připravilo pro žáky z mateřských, základních i středních škol širokou nabídku:

 • zážitkový výukový program
 • komentované prohlídky expozice hendikepovaných živočichů
 • výukový program přímo ve škole
 • výukový program na míru přímo pro vaše potřeby
 • projekt Učíme se přírodou

https://ekocentrumhuslik.cz E-mail Facebook Instagram YouTube


Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna bylo založeno v listopadu roku 2001 statutárním městem Kladnem. Původním posláním organizace bylo svým působením přispět k zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí na Kladensku.

Od roku 2001 naučné středisko významně rozšířilo své aktivity a v současné době se zaměřuje především na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Středisko mimo jiné pořádá naučné a vzdělávací programy pro děti a dospělé, přednášky, soutěže a podílí se na mapování výskytu chráněných a ohrožených živočichů.

Naučné středisko environmentální výchovy Kladno-Čabárna nabízí školám tyto možnosti:

 • půldenní ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy
 • krátké ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy
 • kombinace krátkého programu a prohlídky záchranné stanice AVES s průvodcem
 • ubytování a pobytové ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy (školy v přírodě)
 • vycházky s průvodcem pro ZŠ a SŠ, nově pro MŠ

www.nsev-kladno.cz E-mail Facebook YouTube


Ochrana fauny ČR Hrachov Ochrana fauny ČR Hrachov

Areál Ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan funguje nejen jako záchranná stanice, ale také jako ekocentrum. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout expozici zvířat s trvalým hendikepem, kterou je provede odborný lektor. Bude jim přiblížen osud hendikepovaných živočichů a zároveň se dozví o tom, jak žijí ve volné přírodě. K vidění je expozice dravců, sov či šelem a expozice sladkovodních ryb, jež běžně žijí v našich vodách. Součástí jsou také výstavní prostory s aktuální výstavou. Školy a školky mohou spojit prohlídku expozice trvalých hendikepů s výukovými programy, které ekocentrum nabízí. Areál slouží též ke kulturním, vzdělávacím a dobrovolnickým akcím, veřejnosti, státním organizacím a firmám.

Ochrana fauny ČR provozuje také Motýlárium ve Voticích. Hlavním cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin a živočichů, ale i nás samotných. V budově přiléhajícího ekocentra si návštěvníci mohou prohlédnout unikátní výstavu motýlích fotografií Marka Vojtíška a zapůjčené sbírky motýlů z českých muzeí a od entomologů.

Ochrana fauny ČR Hrachov nabízí tyto možnosti:

 • krátkodobé výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • komentované prohlídky u hendikepovaných živočichů
 • komentované prohlídky Motýlária ve Voticích
 • naučné stezky k významným dnům
 • ekologické soutěže
 • terénní vycházky za poznáním

www.ochranafauny.cz, www.motylarium.cz E-mail Facebook YouTube


Ekologické centrum Orlov Ekologické centrum Orlov

Ekologické centrum Orlov bylo založeno v roce 2010. Jeho cílem je přiblížit přírodu všem zájemcům a umožnit jim seznámení s moderním přístupem k ochraně životního prostředí. Nabízí a realizuje programy pro mateřské, základní i střední školy, organizace, vědecké instituce i širokou veřejnost. Součástí areálu Ekologického centra Orlov je zemědělská farma s naučnou stezkou, venkovní expozice obojživelníků a plazů ČR, záchranná stanice pro veverky, muzeum a učebna.

Dům NATURA Příbram Nejnovějším projektem je Dům Natura v Příbrami otevřený veřejnosti v září 2016, který nabízí návštěvníkům několik stálých výstav. Přízemí budovy je věnováno oblasti Brd. Návštěvníci zde naleznou expozici CHKO Brdy, jež hravou formou představuje nově vzniklou chráněnou krajinnou oblast. V druhé části mohou nahlédnout do historie bývalého vojenského újezdu Brdy. Suterén budovy nabízí seznámení s českými obojživelníky a plazy v expozici Živá příroda. V Domě Natura se nachází také Sphingidae Muzeum, které spravuje druhou největší sbírku lišajů na světě. Dále jsou zde i prostory pro dočasné výstavy.

Nabídka ekologického centra Orlov je velice rozmanitá:

 • komentované prohlídky v expozici Dům Natura
 • výukové programy v různých balíčcích pro MŠ a ZŠ
 • druhá největší sbírka lišajů v Evropě
 • chov plazů
 • seznámení s CHKO Brdy

www.eco-centrum.czwww.dumnatura.cz E-mail Facebook YouTube