Informace z odborů

Informace z odborů

Obec přátelská rodině a seniorům 2024

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 8. dubna 2024 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“.

 1. Věcné zaměření výzvy:

  1.  Cílovými skupinami dotační podpory ze státního rozpočtu v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“ jsou jednak mladí lidé plánující založení rodiny, úplné i neúplné rodiny s dětmi (do 18 ti let věku), rodiny očekávající narození dítěte, rodiny s dítětem staršího školního věku, vícegenerační rodiny, pěstounské rodiny a rodiny se specifickými potřebami [např. rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny z etnických a národnostních menšin, rodiny migrantů, rodiny se třemi a více dětmi, rodiny s dlouhodobě nezaměstnaným dospělým členem, rodiny s rodičem samoživitelem/samoživitelkou a senioři (osoby ve věku 60+ a důchodci), vícegenerační rodiny a rodiny se specifickými potřebami (např. rodiny pečující o křehké seniory nebo seniory se zdravotním postižením)]. Projekt by měl být zaměřen na podporu budování komunity a sousedského života dané obce.
  2. Podporované aktivity
   Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu výdajů neinvestičního charakteru na podporu rodiny a seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Jedná se o podporu prorodinných/ proseniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí, rozvoji pečovatelských kompetencí u všech generací a k rozvoji dobrovolnictví na komunitní úrovni s cílem podpořit participaci rodin, členů rodin a seniorů v místní komunitě. Podporované aktivity a opatření bezprostředně reagují na potřeby rodin a seniorů v místě, kde žijí a mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky a politiky stárnutí na komunální úrovni. Mezi podpořené aktivity patří taktéž realizace auditu přátelského rodině a seniorům. V rámci soutěže je rovněž hodnocena spolupráce obce s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů a dalšími aktéry v této oblasti.

   Podpořeny nebudou aktivity, které jsou žadatelem realizovány dlouhodobě, nejsou inovativní a které nenaplňují výše popsané podmínky (např. vítání občánků).
 2. Okruh oprávněných žadatelů:
  Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky.  Do soutěže se obec hlásí jako celek, včetně všech svých místních částí. Výjimku tvoří statutární města územně členěná na městské části/obvody, v tomto případě může být soutěžícím pouze samostatná městská část/obvod. Hlavní město Praha se nesmí hlásit jako celek, pouze jako samostatné městské části.
  Obce, které se v předchozím ročníku dotačního titulu umístily na prvním místě v jedné z velikostních kategorií a získaly nárok na neinvestiční dotaci MPSV ze státního rozpočtu na podporu prorodinných/proseniorských aktivit na místní úrovni, se soutěže Obec přátelská rodině a seniorům mohou zúčastnit až rok od doby, kdy ukončily čerpání získané neinvestiční dotace.
  Soutěže se nemůže zúčastnit osadní výbor, jelikož nemá samostatnou právní subjektivitu.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2024 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2024 (včetně formuláře nové povinné přílohy – Sebehodnoticí dotazník) naleznete na stránkách MPSV.      Obec přátelská rodině a seniorům 2024 (mpsv.cz)

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) včetně povinné přílohy je možné zasílat do 22. května 2024.

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů dle aktuálního znění.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci a jejich příloh bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:

K rukám: odbor 26
Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2024 – název obce.

Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Oddělení financování sociálních služeb, sociální práce a SPOD bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Barbora Matušů (barbora.matusu@mpsv.cz)
(soutez@mpsv.cz)

 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Aktuality

Sběr dat za rok 2023

Sběr dat za rok 2023

1 Bře 2024

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, spouštíme každoroční sběr dat v oblasti poskytování sociálních služeb a obracíme se na Vás s žádostí o...

Humanitární fond

Humanitární fond

23 Led 2024

  Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás informovali, že i v letošním roce bude vyhlášen Program 2024 pro poskytování dotací z...