Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006–2016

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006–2016

Jedná se o již neplatný archivní dokument nahrazený  Koncepcí ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018–2028.

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006–2016 se skládala z rozborové části shrnující stav a nedostatky v ochraně a péči o přírodu a krajinu ve Středočeském kraji a návrhové části, která vymezovala cíle a opatření včetně akčního plánu s konkrétními termíny a úkoly.

V této koncepci si Středočeský kraj vytyčil pro období do roku 2016 dosažení těchto cílů:

 • ochrana přírodovědecky nebo esteticky významných území Středočeského kraje,
 • vytvoření funkční soustavy Natura 2000 a naplnění ostatních mezinárodních úmluv a závazků,
 • přírodovědecky nebo esteticky významná území otevřená návštěvníkům, informovaní návštěvníci,
 • zajištěná existence zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v oblastech jejich současného rozšíření,
 • zlepšování podmínek pro existenci chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
 • aktivní veřejnost při ochraně rostlin a živočichů,
 • šetrné využívání ložisek nerostných surovin,
 • zachování cenných lokalit neživé přírody a péče o ně,
 • uchování geomorfologických jevů a fenoménů,
 • obhospodařování lesů podle principu trvale udržitelného rozvoje, zvyšování ekologické stability a biologické diverzity lesů,
 • šetrné využívání zemědělského půdního fondu s ohledem na ochranu půdy, kvalitu vody, retenční schopnost a biologickou rozmanitost,
 • ochrana krajiny s využitím institutu VKP,
 • obnova vodního režimu krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny,
 • funkční ÚSES jako základ ekologické stability krajiny,
 • omezení ztrát zemědělské a lesní půdy v důsledku nepřiměřené územní expanze suburbanizovaných území,
 • vytvoření sítě nezastavitelných či chráněných území, která formou zelených klínů zajistí kontakt hlavního města s přírodně hodnotnými částmi Středočeského kraje,
 • ke krajině šetrná a bezbariérová infrastruktura,
 • trvale udržitelný rozvoj využívání krajiny,
 • zlepšení stavu krajiny ve vhodných územích,
 • prostupná krajina pro biotu a člověka,
 • zlepšení stavu a zvýšení množství rozptýlené zeleně,
 • zabezpečení ochrany nejvýznamnějších stromů s mimořádnou přírodovědnou, estetickou a kulturní hodnotou,
 • zlepšení stavu parků, historických zahrad a parkových ploch sídelní zeleně,
 • aktivní, informovaná veřejnost a veřejně prospěšné nevládní neziskové organizace,
 • informovaná, vzdělaná a iniciativní veřejná správa,
 • ekonomické zajištění ochrany přírody a krajiny.

Dokumenty