Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Jedná se o již neplatný archivní dokument nahrazující Koncepci hospodaření s odpady a nahrazený  Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025.

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) byl zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vycházel ze schválené Koncepce hospodaření s odpady ve Středočeském kraji a respektoval závaznou část Plánu odpadového hospodářství České republiky dle nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.

POH SK se zpracovával s cílem předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a zajistit nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech a se zásadami ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Jeho účelem bylo vytvořit funkční systém hospodaření s odpady v kraji a zajistit dynamický, vnitřně provázaný rozvoj celého systému odpadového hospodářství, definovat směry a cíle pro budoucí nakládání s odpady a stanovit zásady, opatření, postupy a nástroje k jejich dosažení.

Nejdůležitějším cílem POH SK bylo zajistit snížení množství produkovaného odpadu, snížení množství odpadu ukládaného na skládky a vznikající odpad především využívat.

Předpokládaný rozsah cílů byl:

  • 50% využití komunálních odpadů v roce 2010;
  • výtěžnost separovaných složek komunálního odpadu v roce 2008: 45 % papíru, 33 % skla, 14 % plastů, 8 % kovů;
  • snížení skládkovaného odpadu o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000;
  • zákaz zřizování nových skládek na území kraje s kapacitou pod 250 000 tun nebo 20 000 t/rok.

POH SK se skládal ze 4 částí:

  • analytická část
  • závazná část
  • směrná část
  • část řízení POH SK

Plán byl zpracován na období 10 let. K jeho aktualizaci docházelo při každé zásadní změně podmínek, na základě kterých byl zpracován.

Závazná část POH SK tvořila závazný podklad pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců. Plán odpadového hospodářství zpracovávají původci, kteří ke dni vyhlášení závazné části POH SK produkovali více než 10 tun nebezpečného odpadu ročně nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu ročně. Návrh plánu odpadového hospodářství byli povinni vypracovat nejpozději do jednoho roku od vyhlášení POH SK. Ostatní původci byli povinni návrh plánu odpadového hospodářství vypracovat do jednoho roku od dosažení výše uvedené produkce odpadu.


Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje

V souladu s ustanovením § 43 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (zákon o odpadech) měl Středočeský kraj povinnost provádět každoročně vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje zpracované pomocí indikátorů stanovených v závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky.


Dokumenty

Dokumenty