Program snižování emisí a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje

Program snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje

Jedná se o již neplatné archivní dokumenty nahrazené Programem zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02.

Jedná se o dokumenty koncepční a analytické povahy, které měly pomoci při dlouhodobém pozitivním ovlivňování životního prostředí a ovzduší. Oba dokumenty byly průběžně aktualizovány a zveřejňovány ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

Měly stanoveny cíle a priority z pohledu:

  • imisních limitů,
  • emisních stropů,
  • znečišťujících látek – především suspendovaný aerosol, oxidy dusíku,
  • území – především Beroun, Kladno, Mělník, Příbram,
  • zdrojů – malé zdroje (problém tuhých znečišťujících látek, NH3), mobilní zdroje (problém oxidů dusíku, CO, tuhých znečišťujících látek), zvlášť velké zdroje (problém SO2).

Programový dodatek k Programu snižování emisí Středočeského kraje a Integrovanému krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje obsahoval již řadu konkrétních projektů, které byly v souladu s cíli obou programů.


Dokumenty