Akční plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02

Akční plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02

Logo MŽP a SFŽP

Akční plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02 obsahuje soubor opatření, jejich aktivit a dílčích kroků, prostřednictvím kterých bude plněn Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02. Opatření budou průběžně plnit a realizovat Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje a příspěvkové organizace Středočeského kraje. Tento dokument byl schválen Radou Středočeského kraje.

Zpracování akčního plánu proběhlo na základě smlouvy č. 04661722 se Státním fondem životního prostředí České republiky o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování nákladů na tento projekt v rámci výzvy č. 8/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO)".

Hlavní kapitoly Akčního plánu k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02:

  • Opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na znečištění ovzduší
  • Opatření ke snížení vlivu vyjmenovaných stacionárních zdrojů na znečištění ovzduší
  • Opatření ke snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech (případně v živnostenské činnosti) na úroveň znečištění ovzduší
  • Opatření vedoucí ke snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší
  • Doporučené dopravní stavby uvedené v PZKO v opatření AB2 prioritní výstavba obchvatů měst a obcí s odůvodněním, proč nejsou součástí akčního plánu
  • Vyjmenované stacionární zdroje uvedené v kapitole E.2 PZKO „Regulace vyjmenovaných stacionárních zdrojů v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší"
  • Vyjmenované stacionární zdroje uvedené v kapitole E.3 PZKO „Doporučené prověření provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů s významným imisním příspěvkem v ORP, kde nedochází k překročení imisního limitu"

Dokumenty