Perly středočeské přírody. Novinky v síti zvláště chráněných území ve Středočeském kraji

Perly středočeské přírody. Novinky v síti zvláště chráněných území ve Středočeském kraji

  • Autoři: J. Kubíková, J. Spilka, P. Špryňar
  • Rok vydání: 2016
  • Nakladatelství: VEGA-L, spol. s r.o.
  • Popis: lepená, 210 × 210 mm, 96 stran, fotografie, mapy
  • ISBN: 978-80-88072-15-7
  • EAN: 9788088072157

Publikace Perly středočeské přírody. Novinky v síti zvláště chráněných území ve Středočeském kraji informuje o maloplošných zvláště chráněných územích, která v několika posledních letech Středočeský kraj vyhlásil, a to především v rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Autory publikace jsou pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Střední Čechy, vydání financoval Středočeský kraj.

Chráněná území jsou přehledně uspořádána podle jednotlivých středočeských okresů. Z každého okresu je pak vybráno jedno území, kterému se autoři věnují podrobněji. Tento výběr byl proveden tak, aby reprezentoval rozmanité typy přírodního prostředí středních Čech – jsou v něm zahrnuty dubohabrové, teplomilné, suťové i lužní lesy, potoční údolí, vodní nádrže a mokřady, prameniště, slaniska, skály a stepi, obhospodařované trávníky, písečné duny i člověkem vytvořené podzemí.

„Územní ochrana přírody a krajiny má na území České republiky tradici starou více než 150 let. První chráněná území zřizovali již za Rakouska-Uherska jejich osvícení vlastníci. Takto byl ve středních Čechách chráněn Veltruský park (od roku 1826; dnes PP Veltrusy) nebo Týřovské skály a Týřovské tisy na Křivoklátsku (od dob Fürstenbergů; dnes součást NPR Týřov). Tato území lze považovat za nejstarší chráněná území v České republice vůbec.

Jedním z nejdůležitějších počinů v ochraně přírody ve 20. století se stal výnos tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty z 31. 12. 1933 (tzv. Silvestrovský výnos), což byl vlastně soupis do té doby existujících chráněných území. Ze 108 rezervací uvedených tehdy z území dnešní České republiky leželo 18 v dnešních středních Čechách.“

Perly středočeské přírody. Novinky v síti zvláště chráněných území ve Středočeském kraji, str. 8 a 9