Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech

Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech

Publikací zaměřenou na středočeskou krajinu a její krásy je kniha Vstoupit do krajiny s podtitulem O přírodě a paměti středních Čech, vydaná Středočeským krajem v roce 2004. Její jednotlivé kapitoly jsou koncipovány jako čtivé mikroeseje dotýkající se základních otázek vztahu člověka a krajiny a jejích hodnot. Výrazným prvkem publikace je bohatý fotografický doprovod. Internetová verze knihy již není dostupná přímo, je však k dispozici alespoň ve webarchivu Národní knihovny ČR.

Tato kniha slovem i obrazem upozorňuje na hodnoty, s nimiž se ve středních Čechách setkáváme a jichž bychom si bez určitého poučení nemuseli vůbec všimnout. Kniha je dělena do tří částí, ve kterých se postupně dozvídáme, co to je krajina, jaké má problémy a jaké cesty existují k jejich nápravě. Jednotícím motivem je paměť krajiny, tedy vědomí, že ztráta minulosti je i ztrátou budoucnosti.

Hlavním cílem knihy je ukázat krásu středočeské krajiny, avšak nezatajovat ani její současné nemalé problémy. Pokoušíme-li se odhalovat nejrůznější příčiny destrukce přírody, snažíme se tím ukázat i možné cesty k nápravě. Kniha je psána jako základní informace pro lidi, kteří nemají čas číst, přesto se však zajímají o stav krajiny, která je jejich domovem, není jim lhostejná a chtějí se o ní dozvědět více. Autoři se snažili vytvořit slabikář základních krajinných pojmů, jež mají širší platnost, třebaže všechny příklady jsou spojeny se středočeským regionem.

„Krajina, která byla donedávna něco samozřejmého, dobrého tak leda pro turisty, fotografy a staromilce všeho druhu, se tak téměř najednou stala čímsi víc – něčím, co nás zakotvuje v nejistém proudu světa, čím se odlišujeme od ostatních národů a co zakládá nejenom naši kulturu a identitu, ale i naše bohatství. Není to málo. Tato kniha je upozorněním na hodnoty, se kterými se ve středních Čechách setkáváme (a jichž bychom si bez určitého poučení nemusili vůbec všimnout), i pobídkou k opatrné péči o českou krajinu, kterou sice na jedné straně ztrácíme, ale na druhé straně čím dál víc potřebujeme.“

Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech, str. 102

Internetová aplikace

Internetová aplikace

Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech