Kompetence krajského úřadu v oblasti odpadového hospodářství

Krajský úřad v samostatné působnosti

 • Zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcími právními předpisy; provádí změny tohoto plánu.
 • Zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu.
 • Každoročně vyhodnocuje plnění plánu odpadového hospodářství kraje a do 15. listopadu kalendářního roku následujícího po 2 kalendářních letech, za které je vyhodnocení prováděno, zpracuje zprávu o plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje a tuto zprávu zašle do 15. listopadu ministerstvu.
 • Vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a její změny.
 • Sděluje své připomínky k návrhu Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Krajský úřad v přenesené působnosti

 • Uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu; udělení souhlasu může vázat na podmínky.
 • Vydává souhlas ke sběru, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
 • Kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných právních úřadů v oblasti odpadového hospodářství.
 • Schvaluje formou správního rozhodnutí tzv. plán úprav skládky.
 • Uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení souhlasu může vázat na podmínky.
 • Ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil.
 • Uděluje souhlas s uzavřením skládky, stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci.
 • Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o odpadech.
 • Rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad.
 • Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky.
 • Uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů; udělení souhlasu může vázat na podmínky.
 • Uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy; udělení souhlasu může vázat na podmínky.
 • Může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě.
 • Může za stanovených podmínek omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady výroby oxidu titaničitého.
 • Může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout.
 • Vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků a doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků
 • Sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce,
 • Kontroluje u provozovatele placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.
 • Ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci.
 • Uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje.
 • Přiděluje identifikační čísla zařízením.
 • Schvaluje plán recyklace lodi.
 • Za stanovených podmínek zruší nebo změní rozhodnutí, které spadá do jeho kompetence podle zákona o odpadech.
 • Při posuzování žádostí o udělení souhlasů hodnotí zejména jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a soulad se závaznými právními normami a materiály.