Informace pro provozovatele o ochraně ovzduší

Informace pro provozovatele nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

U nevyjmenovaných stacionárních zdrojů je v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší příslušným úřadem k vydávání závazných stanovisek k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Informace pro provozovatele stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. má provozovatel provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (odborně způsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

V případě, že výrobce stacionárního zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provedení kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Tato povinnost se týká všech provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů bez ohledu na to, zda jsou tyto zdroje provozovány v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci nebo v nemovitostech určených pro podnikání a platí jak pro fyzické osoby, tak pro osoby právnické či fyzické osoby podnikající.

První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 podle § 17 odst. 1 písm. h)§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností může požadovat předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu po provozovateli. Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo osobu právnickou.

Samotnou kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje může provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění. Informativní seznam odborně způsobilých osob pro více různých výrobců spalovacích stacionárních zdrojů spravuje několik organizací, např. Asociace podniků topenářské techniky ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR nebo Klastr Česká peleta.

Podrobné informace včetně kontaktů na autorizované techniky, kteří jsou oprávněni revize provádět, je možné nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí:

Další kontakty na revizní techniky:

Na základě novely zákona o ochraně ovzduší, která nabyla účinnosti 1. 1. 2017, vznikla pro provozovatele těchto stacionárních zdrojů nová povinnost, která je uvedená v § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen kontrolovat, zda provozovatelé zdrojů dodržují povinnosti jim stanovené v zákoně o ochraně ovzduší. K podezření na porušení těchto povinností může dospět na základě vlastní úřední činnosti či na základě přijetí podnětu ze strany jiné osoby či jiného orgánu veřejné správy. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen přijímat podněty a zkoumat, zda jsou dány důvody k zahájení sankčního řízení či k uložení nápravného opatření. Jakmile obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží podnět, má několik možností, jak dále postupovat. Může vyzvat zúčastněné osoby k podání vysvětlení, postoupit věc (věcně nebo místně) příslušnému správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci, věc odložit nebo přistoupit k zahájení řízení. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil nebo že neshledal důvody k zahájení sankčního řízení. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zahájit sankční řízení, pokud nejsou dány důvody pro odložení věci (srov. § 66 zákona o přestupcích) či pro postoupení věci pro nepříslušnost (např. se jedná o zdroj uvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, k jehož kontrole je kompetentní Česká inspekce životního prostředí).

Pokud provozovatel v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu (osobě pověřené obecním úřadem obce s rozšířenou působností) přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší, tak mu může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Spalování paliv ve spalovacích zdrojích o tepelném příkonu 300 kW a nižším

Spalování paliv ve spalovacích zdrojích o tepelném příkonu 300 kW a nižším upravuje § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který stanovuje následující podmínku:

Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Za toto porušení může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit sankci až do výše 50.000 Kč.

Dokumenty