Kontakty

Martina Dytrychová
administrativa
tel.: 257 280 657
dytrychova@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajina Středočeského kraje

Krajina Středočeského kraje vyniká nad jiné především svou pestrostí. Pahorkatiny a vrchoviny v jižní části přecházejí do nížin podél velkých řek a poté do oblastí pískovcových skalních měst na severu. Základem této různorodosti je složení geologického podkladu, které se odráží i v rozmanitosti přírodních stanovišť a dále i v pestrosti fauny a flóry. Stejně se projevuje i ve způsobech hospodářského využití krajiny, která má v jižní části vyšší zastoupení lesů, zatímco kvalitní zemědělská půda se vyskytuje především v Polabí a v dalších nížinných oblastech.

Bohatství přírodních forem je chráněno prostřednictvím sítě chráněných území. Nachází se zde celkem 6 chráněných krajinných oblastí, z nichž k nejvýznamnějším řadíme Křivoklátsko, které je biosférickou rezervací UNESCO, a Český kras se světově významnými paleontologickými nalezišti. O přírodovědecky význačné lokality menšího rozsahu se pečuje v maloplošných zvláště chráněných územích, kterých je v našem kraji přes 300. Tento počet se v posledních letech znatelně zvyšuje zejména díky vyhlašování evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Ochrana estetických, přírodních a kulturních hodnot krajinného rázu, typických pro určité části kraje, je posláním celkem 19 rozsáhlých přírodních parků.

To vše je třeba aktivně chránit pro budoucí generace a cílem nás všech by mělo být toto přírodní dědictví zachovat a rozvíjet do budoucna.

Vzrůstající počet obyvatel totiž spolu s hustotou dopravy a budováním nových průmyslových objektů a komunikací, místy kombinovaným se starými ekologickými zátěžemi, přinášejí značná rizika současné civilizace – znečišťování ovzduší a vody, kontaminaci půdy, živelné hromadění odpadů, potenciální ekologické havárie a úbytek volné a vyvážené krajiny. Střední Čechy jsou nejvíce urbanizovaným a industrializovaným celkem republiky. Středočeský kraj proto neustále sleduje vliv průmyslu i zemědělství na životní prostředí a snaží se regulovat zvýšené hladiny hluku i emisí, lokální zdroje znečištění a velké zábory orné půdy, které vyžaduje těžba nerostných surovin či nová výstavba.

Za hlavní opatření ke snižování emisní a imisní zátěže ve Středočeském kraji lze považovat Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. Dokument podrobně definuje příčiny znečištění ovzduší a stanovuje taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a k dosažení přípustné úrovně znečištění. Důležitým nástrojem ke zlepšení kvality ovzduší je také spolupráce Středočeského kraje, MŽP a SFŽP formou tzv. kotlíkových dotací, v rámci kterých dochází k poskytování finančních prostředků fyzickým osobám na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nová nízkoemisní topná zařízení. Významnou roli v omezení nárůstu imisní zátěže hraje také podpora monitoringu kvality ovzduší.

K ochraně životního prostředí slouží i tříděný sběr komunálního odpadu a jeho co největší využití. Podle Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 by měl podíl využitelné složky komunálního odpadu dosáhnout až 50 %.

V posledních letech se Středočeský kraj soustředí také na problematiku sucha a retence vody v krajině, a to mimo jiné zpracováním studií odtokových poměrů, které mají za úkol navrhnout přírodě blízká opatření napomáhající zadržování vody v krajině. Další významnou problematikou, kterou se vodní hospodářství zabývá, je zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatele Středočeského kraje. V této záležitosti jsou zpracovávány koncepční dokumenty navrhující rozšiřování a propojování vodárenských soustav. V neposlední řadě Středočeský kraj podporuje výstavbu, rozšíření a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí a ČOV prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu.

Středočeský kraj se dlouhodobě věnuje podpoře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), aby zajistil co největší informovanost obyvatel a návštěvníků kraje o stavu životního prostředí i o důvodech a způsobech jeho ochrany. Prostřednictvím sítě krajských středisek EVVO a dotačních titulů v oblasti ekologické výchovy Středočeský kraj plní vize Koncepce EVVO SK i Státního programu EVVO. K lepší informovanosti obyvatel přispívají také vydávané publikace a mapové aplikace o životním prostředí.

Aktuality z odboru

Zpět Kontrolní činnost v oblasti IPPC za rok 2023

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení nakládání s odpady, provádí kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Dle § 26 tohoto zákona má povinnost zveřejňovat informaci o provedených kontrolách.

Dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, je přezkum závazných podmínek integrovaného povolení prováděn s četností minimálně 1x za 8 let. Dále úřad přezkoumá závazné podmínky vždy, má-li za to, že došlo k porušení podmínek integrovaného povolení, vyžaduje-li to změna zvláštních právních předpisů, pokud je potřeba použití jiné techniky či z důvodů překračování úrovně emisí spojené s BAT. 

Úřad provede podle § 18 odst. 3 přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci. Úřad na základě provedeného přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu s těmito závěry.

Krajský úřad provedl v daném období celkem 35 přezkumů.

Podle § 18 odst. 1 bylo provedeno 27 přezkumů. Ze zmíněných přezkumů bylo u 7 zahájeno následné řízení, ať již o pokutě, nápravných opatřeních či napomenutí.

Podle § 18 odst. 2 byl proveden 1 mimořádný přezkum u společnosti SAFINA a.s., a to na základě podnětu (KHS, ČIŽP, stížnost), u kterého bylo shledáno porušení podmínek integrovaného povolení a byla uložena pokuta ve výši 25 000 Kč. 

Po přezkumu u společnosti Zemědělská Cítov a.s. byla v roce 2023 uložena pokuta ve výši 25 000 Kč za nedodržení podmínky integrovaného povolení.

Společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. byla uložena pokuta ve výši 90 000 Kč, jelikož byly porušeny podmínky integrovaného povolení.

Společnosti AGP Beroun – Agropodnik, a.s., (Farma Housina) bylo uděleno napomenutí za špatné vyplnění zprávy o plnění podmínek (množství amoniaku, prachu a fosforu) a CVP Galvanika s.r.o. uděleno napomenutí za měření vypouštění odpadních vod na jiném místě.

Po přezkumu u společností Zemědělské družstvo se sídlem v RosovicíchZOS Kačina, a.s., bylo zahájeno řízení o přestupku s výzvou k podání změny integrovaného povolení. 

Podle § 18 odst. 3 bylo provedeno v daném období 7 přezkumů – 4x odpady, 2x kategorie 6.7 a 1x kategorie 6.4. b).