Kontakty

Martina Dytrychová
administrativa
tel.: 257 280 657
dytrychova@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajina Středočeského kraje

Krajina Středočeského kraje vyniká nad jiné především svou pestrostí. Pahorkatiny a vrchoviny v jižní části přecházejí do nížin podél velkých řek a poté do oblastí pískovcových skalních měst na severu. Základem této různorodosti je složení geologického podkladu, které se odráží i v rozmanitosti přírodních stanovišť a dále i v pestrosti fauny a flóry. Stejně se projevuje i ve způsobech hospodářského využití krajiny, která má v jižní části vyšší zastoupení lesů, zatímco kvalitní zemědělská půda se vyskytuje především v Polabí a v dalších nížinných oblastech.

Bohatství přírodních forem je chráněno prostřednictvím sítě chráněných území. Nachází se zde celkem 6 chráněných krajinných oblastí, z nichž k nejvýznamnějším řadíme Křivoklátsko, které je biosférickou rezervací UNESCO, a Český kras se světově významnými paleontologickými nalezišti. O přírodovědecky význačné lokality menšího rozsahu se pečuje v maloplošných zvláště chráněných územích, kterých je v našem kraji přes 300. Tento počet se v posledních letech znatelně zvyšuje zejména díky vyhlašování evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Ochrana estetických, přírodních a kulturních hodnot krajinného rázu, typických pro určité části kraje, je posláním celkem 19 rozsáhlých přírodních parků.

To vše je třeba aktivně chránit pro budoucí generace a cílem nás všech by mělo být toto přírodní dědictví zachovat a rozvíjet do budoucna.

Vzrůstající počet obyvatel totiž spolu s hustotou dopravy a budováním nových průmyslových objektů a komunikací, místy kombinovaným se starými ekologickými zátěžemi, přinášejí značná rizika současné civilizace – znečišťování ovzduší a vody, kontaminaci půdy, živelné hromadění odpadů, potenciální ekologické havárie a úbytek volné a vyvážené krajiny. Střední Čechy jsou nejvíce urbanizovaným a industrializovaným celkem republiky. Středočeský kraj proto neustále sleduje vliv průmyslu i zemědělství na životní prostředí a snaží se regulovat zvýšené hladiny hluku i emisí, lokální zdroje znečištění a velké zábory orné půdy, které vyžaduje těžba nerostných surovin či nová výstavba.

Za hlavní opatření ke snižování emisní a imisní zátěže ve Středočeském kraji lze považovat Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. Dokument podrobně definuje příčiny znečištění ovzduší a stanovuje taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a k dosažení přípustné úrovně znečištění. Důležitým nástrojem ke zlepšení kvality ovzduší je také spolupráce Středočeského kraje, MŽP a SFŽP formou tzv. kotlíkových dotací, v rámci kterých dochází k poskytování finančních prostředků fyzickým osobám na výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nová nízkoemisní topná zařízení. Významnou roli v omezení nárůstu imisní zátěže hraje také podpora monitoringu kvality ovzduší.

K ochraně životního prostředí slouží i tříděný sběr komunálního odpadu a jeho co největší využití. Podle Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 by měl podíl využitelné složky komunálního odpadu dosáhnout až 50 %.

V posledních letech se Středočeský kraj soustředí také na problematiku sucha a retence vody v krajině, a to mimo jiné zpracováním studií odtokových poměrů, které mají za úkol navrhnout přírodě blízká opatření napomáhající zadržování vody v krajině. Další významnou problematikou, kterou se vodní hospodářství zabývá, je zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro obyvatele Středočeského kraje. V této záležitosti jsou zpracovávány koncepční dokumenty navrhující rozšiřování a propojování vodárenských soustav. V neposlední řadě Středočeský kraj podporuje výstavbu, rozšíření a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí a ČOV prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu.

Středočeský kraj se dlouhodobě věnuje podpoře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), aby zajistil co největší informovanost obyvatel a návštěvníků kraje o stavu životního prostředí i o důvodech a způsobech jeho ochrany. Prostřednictvím sítě krajských středisek EVVO a dotačních titulů v oblasti ekologické výchovy Středočeský kraj plní vize Koncepce EVVO SK i Státního programu EVVO. K lepší informovanosti obyvatel přispívají také vydávané publikace a mapové aplikace o životním prostředí.

Aktuality z odboru

Zpět Přírodní památka Jezera – oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody a krajiny kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. f) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) ke schválení plánu péče o maloplošná zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace dle § 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče o maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku Jezera.

Přírodní památka Jezera byla zřízena nařízením Středočeského kraje č. 15/2013 ze dne 17. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Jezera. Předmětem ochrany přírodní památky Jezera je populace kuňky obecné (Bombina bombina) a její biotop. Uvedená přírodní památka leží v katastrálních územích Kamenice u Nedrahovice a Rovina v okrese Příbram.

Plán péče je odborný a koncepční dokument, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu. S ohledem na skončení platnosti stávajícího plánu péče přistoupil dle § 38 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Středočeský kraj k zadání zpracování plánu péče nového. Tento nově zpracovaný plán péče pro přírodní památku Jezera je navrhován na období let 2024 až 2033.

K návrhu plánu péče mohou dotčená obec, vlastníci, popřípadě nájemci uplatnit písemně připomínky na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to do 15 dnů od zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce obcí Počepice a Nedrahovice. Toto oznámení bude zveřejněno rovněž na Portálu veřejné správy.

Krajský úřad zasílá dotčeným obcím návrh plánu péče. V případě, že tento návrh plánu péče zůstane po schválení beze změn, obce obdrží protokol, kterým se předmětný návrh plánu péče schvaluje. V případě, že budou uplatněny relevantní připomínky, budou zapracovány a obce obdrží schválený plán péče, zároveň s protokolem o jeho schválení.

Návrh plánu péče a další materiály týkající se přírodní památky Jezera jsou také k nahlédnutí na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, kancelář č. 4014A, v úřední hodiny pro veřejnost, to znamená v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8.00 hod. do 15.00 hod., v pátek od 8.00 hod. do 13.00 hod., případně mimo úřední hodiny po telefonické domluvě s příslušným referentem (RNDr. Janou Štěpánkovou) na tel. č. 257 280 487.

Odkazy


Dokumenty ke stažení