Kontakty

Odpovědná referentka

Bc. Jana Vilímová

tel.: 257 280 446

e-mail: vilimova@kr-s.cz

Zdravotnická dokumentace


Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob a nakládat s ní podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a jiných právních předpisů a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

INFORMACE PRO PACIENTY

V případě úmrtí poskytovatele nebo ukončení poskytování zdravotních služeb, zdravotnickou dokumentaci převezme příslušný správní orgán nebo fyzická či právnická osoba, která hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb (informace musí být zveřejněny v původním místě poskytování zdravotních služeb).

Pacient má právo zvolit si lékaře, který bude pokračovat v návaznosti na poskytování zdravotních služeb. Předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli se provede na základě písemné žádosti pacienta nebo žádosti zvoleného poskytovatele, přičemž poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě. Žádosti zasílejte poštou nebo do datové schránky keebyyf.

Podle § 68 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je žádost vyřízena do 30ti dnů od doručení.

Součástí žádosti je: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození pacienta, adresa místa trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu a identifikační údaje původního a nově zvoleného poskytovatele.
 

INFORMACE PRO POSKYTOVATELE

1. Pokud oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo úmrtím poskytovatele a nepokračuje-li v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická či právnická osoba, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, nebo osoba mu blízká, nebo vlastník objektu, ve kterém byly zdravotní služby poskytovány, je-li mu úmrtí známo, nebo jiná osoba, která přišla jako první do styku se zdravotnickou dokumentací, povinen oznámit neprodleně úmrtí poskytovatele příslušnému správnímu orgánu a zajistit zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou.

Příslušný správní orgán (popř. fyzická či právnická osoba, která hodlá na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb zemřelého poskytovatele pokračovat v poskytování zdravotních služeb):

  • neprodleně zabezpečí zdravotnickou dokumentaci tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou, na dobu, než si pacient zvolí nového poskytovatele,
  • oznámí převzetí zdravotnické dokumentace nebo její předání jinému poskytovateli způsobem v místě obvyklém tak, aby byla zajištěna v co možná nejširším rozsahu informovanost pacientů, o nichž je zdravotnická dokumentace vedena,
  • zajišťuje pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti,
  • neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele, přičemž poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě (součástí žádosti je jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu a identifikační údaje zvoleného poskytovatele),
  • předá zdravotnickou dokumentaci poskytovateli na základě předávacího protokolu, ve kterém bude uveden soupis zdravotnické dokumentace, identifikační údaje přebírajícího poskytovatele, datum a účel převzetí a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro její předání.

2. Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti, popř. uvede, která osoba za něj hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb:

  • neprodleně prokazatelně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele, přičemž poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě (součástí žádosti je jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu a identifikační údaje zvoleného poskytovatele).
  • zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří včas nepředložili žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, a její soupis předá osobě pokračující v poskytování zdravotních služeb, pokud taková osoba není, předá zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu,
  • předá zdravotnickou dokumentaci poskytovateli nebo správnímu orgánu na základě předávacího protokolu, ve kterém bude uveden soupis zdravotnické dokumentace, identifikační údaje přebírajícího poskytovatele nebo správního orgánu, datum a účel převzetí a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro její předání.

3. Fyzická nebo právnická osoba, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, je povinna zajistit předání zdravotnické dokumentace a její soupis příslušnému správnímu orgánu, a to do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

4. Jestliže nastaly jiné skutečnosti, podle nichž fyzická nebo právnická osoba nemůže pokračovat v poskytování zdravotních služeb, předá neprodleně zdravotnickou dokumentaci a její soupis příslušnému správnímu orgánu.

Adresa pro doručování žádostí v případě, že zdravotnická dokumentace byla převzata krajským úřadem:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor zdravotnictví
Zborovská 11
150 21 Praha 5