Přeregistrace


PŘEREGISTRACE: JAK DÁL PO NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU

Nová právní úprava vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

PRÁVNÍ STAV

Ústavní soud ČR nálezem č. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012 (dále jen „nález") mimo jiné zrušil některá ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Nález byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 10. 12. 2012 pod č. 437/2012 Sb.

S účinností od 10. 12. 2012 je zrušeno časové omezení platnosti stávajících registrací nestátních zdravotnických zařízení (nyní poskytovatelů zdravotních služeb). Současně je zrušena povinnost poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou oprávněni provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, požádat si do 9 měsíců od účinnosti zákona o zdravotních službách (tj. do 31. 12. 2012) o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tzv. přeregistrace).

DOSUD VYDANÁ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o přeregistracích vydaná do účinnosti nálezu zůstávají v platnosti, protože byla vydána v souladu s právním stavem účinným ke dni jejich vydání.  Změna právní úpravy nálezem ústavního soudu není důvodem pro zrušení těchto přeregistrací, ať již cestou obnovy řízení nebo přezkumného řízení.

ZÁVĚREM

Nálezem ústavního soudu není dotčeno právo držitelů registrací na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb za předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace podle zákona o zdravotních službách (tj. žádost se všemi zákonem předepsanými náležitostmi a přílohami). Tuto žádost naleznete v dokumentech na této stránce.