Výběrová řízení

Výběrová řízení slouží k navázání smluvního vztahu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami. Tito poskytovatelé hrazených zdravotních služeb tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny.

Konání výběrového zařízení může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec.

Uchazečem se rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který má uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb příslušném oboru a pro příslušné místo nebo jiná osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru a místě.

Chci se přihlásit do výběrového řízení (aktuálně na: https://stredoceskykraj.cz/web/urad/uredni-deska )

Uchazeč o výběrové řízení je ve lhůtě stanovené ve vyhlášeném výběrovém řízení povinen zaslat přihlášku společně se záměrem. Tímto uchazeč dokládá, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení.

K přihlášce dále uchazeč doloží (pokud již bylo vydáno) rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru (dokládá pouze v případě, kdy oprávnění nebylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje).

PROCES VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Na základě podaného návrhu na vyhlášení výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Krajským úřadem Středočeského kraje vyhlášeno výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, jehož zákonná lhůta vyvěšení na úřední desce krajského úřadu je 30 pracovních dnů. V této lhůtě lze podávat přihlášky na základě výše uvedených podmínek.

Jednání komise výběrového řízení probíhá v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, v nejbližším možném termínu od uplynutí doby stanovené pro podávání přihlášek. Komise výběrového řízení posoudí přihlášky uchazečů a stanoví jejich výsledné pořadí.

Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, ZDE, ve lhůtě oznámené předsedkyní komise při samotném jednání komise výběrové. Po tomto datu je možné výsledky dohledat na této stránce v sekci „Dokumenty ke stažení".

Dle § 52 odst. 2 výše uvedeného zákona zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno, avšak toto doporučující stanovisko nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

Návrhy na vyhlášení výběrového řízení a přihlášky do výběrového řízení lze doručit:

1) elektronicky prostřednictvím datové schránky: keebyyf

2) nebo osobně či písemně na adresu vyhlašovatele:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor zdravotnictví
Zborovská 11
150 21 Praha 5