Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji

Logo EU FS OPŽP

Středočeský kraj připravil projekt Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji. Akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.3. – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

 • Název projektu: Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji
 • Číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006638
 • Program:  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.3. – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
 • Zdroj podpory: Fond soudržnosti
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 038 377 Kč
 • Výše podpory z fondů Evropské unie: 882 620 Kč (85 %)
 • Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 155 757  Kč (15 %)
 • Název příjemce podpory: Středočeský kraj
 • Zpracovatel: ČHMÚ, ENVItech Bohemia s.r.o.

Cíle projektu:

 • zlepšení systému sledování kvality ovzduší
 • pořízení a aktualizace systémů pro hodnocení kvality ovzduší
 • podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší
 • realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování, správu a zpracování dat a pro vývoj nástrojů pro modelování atmosféry

Stručná informace o projektu:

Ve výše zmíněném projektu byly pořízeny dva mobilní vzorkovací systémy, které jsou provozovány subjektem s platnou certifikací podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 včetně zajištění následných chemických analýz podle téže normy. Takto je zajištěna potřebná kvalita výsledků pro nahrání a k dalšímu zpracování oddělením Informačního systému kvality ovzduší ČHMÚ (ISKO). Oba vzorkovací systémy jsou podle potřeb Středočeského kraje a ISKO přesouvány do různých lokalit, na kterých jsou provozovány nejméně po dobu jednoho roku.

Analýzy z odebraných vzorků jsou prováděny v akreditovaných laboratořích a jejich předmětem a výstupem jsou informace o hmotnostních koncentracích aerosolových částic velikostní frakce do 10 mikrometrů (PM10) a benzo(a)pyrenu (BaP) v nich obsaženém. Jsou to látky, jejichž sledování je dané zákonem o ochraně ovzduší i evropskými předpisy a je to tedy jedna z priorit při sledování kvality ovzduší. Předpokládá se využití naměřených dat nejen v republikových statistikách, ale také v rámci Evropské unie, která velkou část investice financovala.


Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty