Kontaktní osoba:

Ing. Martin BRUMOVSKÝ
krajský koordinátor ICT infrastruktury

tel.: 257 280 520
mob.: 702 272 279
e-mail: brumovsky@kr-s.cz

Středočeský kraj realizuje Digitální technickou mapu kraje

Digitální technická mapa (DTM) Středočeského kraje se rozhodně řadí mezi nejrozsáhlejší projekty, které jsou na kraji realizovány. Celkové předpokládané prostředky na uskutečnění projektu činí 236 milionu korun (dotace EU – OP PIK = 200 mil. korun + vlastní rozpočet Pk = cca 45 mil. korun). Projekt je Digitální technické mapy kraje je vytvářen ve spolupráci s Hlavním městem Prahou a jejich pracovištěm pro oblast architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města – Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a vzniká tak společný projekt Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje. Projekt vzniká na základě legislativního rozhodnutí o vybudování krajských Digitálních technických map – přesněji se jedná o novelu zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje digitální technické mapy, a novelu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), které jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb. DTM budou vytvořeny ve všech krajích a dále nad nimi bude vytvořen informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) zajišťovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK). 

Součástí této mapy budou především informace o třech hlavních prvcích:
-    základní prostorové situaci (ZPS; polohopis)
-    dopravní infrastruktuře (DI; komunikace)
-    technické infrastruktury (TI; inženýrské sítě)

Další informace ke společnému projektu DTM Prahy a Středočeského kraje najdete na portálu věnovaném přímo tomuto tématu:

Digitální technická mapa hl. m. Prahy a Středočeského kraje