O územním plánování a povolování staveb ve středočeském kraji

Oddělení stavebního řádu je nadřízeným správním orgánem stavebních úřadů (např. rozhodují o odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů a rozhodnutí o vyvlastnění, přezkoumávají pravomocná rozhodnutí stavebních úřadů, přešetřují způsob vyřízení stížností). Provádí kontroly činnosti stavebních úřadů a poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním úřadům.

Oddělení územního plánování pořizuje Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, územně analytické podklady pro území kraje a přebírá schválené územní plány, regulační plán včetně jejich změn. Přezkoumává opatření obecné povahy, jimiž jsou územní plány vydávány. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím na úseku územního plánování.