Kontakty

Odpovědná referentka
Mgr. Vladimíra Kalnická
tel.: 257 280 461
e-mail: kalnicka@kr-s.cz


Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost: pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává nejprve poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel"), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb a uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

V případě, že bude stížnost zaslána nejprve správnímu orgánu, bude postoupena k šetření příslušnému poskytovateli zdravotních služeb.

Poskytovatel zdravotních služeb v případě šetření stížnosti příslušným správním orgánem, je povinen poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

PŘÍSLUŠNÝ SPRÁVNÍ ORGÁN JE POVINEN:

a) vyřídit stížnost

  • do 30 dnů ode dne jejího obdržení,
  • do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka,
  • do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi.


Lhůty lze v odůvodněných případech prodloužit.
b) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Příslušný správní orgán může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s nahlížením a popřípadě též s pořízením kopie nebo výpisu nevyslovil souhlas tento pacient nebo zákonný zástupce pacienta

Příslušný správní orgán může na základě stížnosti nebo z moci úřední nebo jiného podnětu, a to zejména pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při poskytování zdravotních služeb dodržen správný postup, popřípadě k vyloučení příčinné souvislosti mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví pacientovi při poskytování zdravotních služeb, ustavit nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.
 

Dokumenty ke stažení