Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje – Překládací stanice

Studie Aktivity na podporu realizace opatření k naplnění cílů POH Středočeského kraje – Překládací stanice navazovala na předcházející studie o překládacích stanicích, které Středočeský kraj zadal v letech 2014 a 2016. Hlavním cílem studie bylo posouzení možnosti železniční přepravy odpadů do koncových zařízení za účelem jejich energetického využití.

Ve studii byly shrnuty zjištění a návrhy předchozích studií, které se věnovaly především optimálnímu umístění překládacích stanic s využitím pozemků zejména ve vlastnictví obcí, vybavení stanic a využití vhodných druhů dopravy (silniční, železniční). Aktualizace z r. 2016 se zabývala prognózou produkce vhodných komunálních odpadů (KO), které nebude možné skládkovat, v širších spádových oblastech s variantním začleněním části Prahy a některých území vybraných ORP v okolních krajích pro ZEVO ČEZ v lokalitě Horní Počaply. Rovněž řešila rámcově možnost nákladní železniční přepravy se dvěma v té době významnými přepravci.

Ve studii bylo provedeno základní zhodnocení produkce a stavu nakládání s komunálními odpady, a to především z hlediska míry jejich využití a množství skládkovaných odpadů. Byl proveden odhad vývoje produkce KO, kterých se týká omezení a zákaz skládkování. Rovněž bylo provedeno zhodnocení dostupných zařízení pro odstraňování nebo využití směsných KO a dalších složek KO, které se nerecyklují. Studie se pokusila také vyhodnotit připravenost a snahu obcí řešit využití KO, které nebude možné skládkovat.

Hlavní část studie se věnovala podrobně posouzení možnosti železniční přepravy odpadů z obcí do koncových zařízení ZEVO. Studie popsala možnosti technického řešení a příklady realizované železniční přepravy odpadů v ČR. Hodnotila také ekonomiku různých variant přepravy dle použitých kontejnerů a technologie nakládky a stanovila základní podmínky pro realizaci železniční přepravy odpadů pro jednotlivé objednatele.


Dokumenty