Generální rozptylová studie pro území Středočeského kraje

Generální rozptylová studie pro území Středočeského kraje (GRS) i následná Aktualizace generální rozptylové studie pro území Středočeského kraje (AGRS) byly zpracovány pro upřesnění nejproblémovějších oblastí a zdrojů znečišťování v kraji.

Detailní rozptylová studie se opírala o aktualizovanou emisní inventuru, prováděnou ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), o rozšíření bodových zdrojů REZZO 1 také o významné REZZO 2 (adresně bylo v území ukotveno cca 350 zdrojů REZZO 2, jejichž podíl na emisích škodlivin byl cca 80 %). Grafické i tabelární výstupy studie byly zpracovány do prohlížecí aplikace po obcích s pověřeným obecním úřadem (OPOÚ) nebo po obcích s rozšířenou působností (ORP).

V závěrečné zprávě byl předložen popis zpracování rozptylové studie, emise jednotlivých znečišťujících látek a jejich krátkodobý vývoj. Studie byla vypracována pro tyto znečišťující látky: TZL, SO2, NOX, NO2, CO, NH3, PM10, VOCs, benzen, PAH, Pb, Cd, Ni, Hg, As. Dále byl proveden výpočet sekundární prašnosti pro kvalitnější vyhodnocení imisního pozadí pro škodliviny TZL a PM10.

Vyhodnocení kvality ovzduší bylo provedeno v grafické, tabelární, mapové i textové formě ve vztahu ke všem limitním imisním hodnotám stanoveným legislativou v ochraně ovzduší jak ve vztahu k ochraně zdraví lidí, tak k ochraně ekosystémů. Vyhodnotily se rovněž příspěvky jednotlivých skupin zdrojů ke koncentracím škodlivin. GRS i AGRS obsahovaly též výpočet předpokládaného vývoje v emisní situaci kraje pro období nejbližších let, které zahrnovalo očekávaný vývoj v emisích ze stacionárních zdrojů znečištění a z dopravy. Byly zpracovány i výstupy do geografického informačního systému (GIS) Středočeského kraje pro potřeby řízení kvality ovzduší a územního plánování.

Jedná se o již neplatný archivní dokument.

Internetová aplikace

Generální rozptylové studie Středočeského kraje

  • Mapová aplikace s Aktualizací generální rozptylové studie pro území Středočeského kraje
  • Seznam vrstev: „GRS 2007 – emise“ a „GRS 2007 – imise (modelové pole koncentrací)“

Dokumenty