Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Základní idea pro zpracování studie Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO) byla obsažena v jejím názvu, tj. navržení takového integrovaného systému nakládání s komunálními odpady, který by zabezpečil plnění veškerých požadavků Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK), především parametru na snižování podílu skládkování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).

Cílem studie bylo navrhnout na základě analýzy tehdejšího stavu odpadového hospodářství ve Středočeském kraji takový systém nakládání s komunálními odpady, který by dlouhodobě zajistil plnění závazných ustanovení Plánu odpadového hospodářství ČR, kraje i jednotlivých měst a současně byl environmentálně i sociálně únosný.

Studie byla reakcí na aktuální situaci v odpadovém hospodářství Středočeského kraje a ČR a snažila se implementovat zkušenosti a trendy odpadového hospodářství Evropské unie. Nabídla konkrétní možnosti řešení klíčové problematiky nakládání s komunálním odpadem v kontextu dlouhodobého plnění POH SK. Zpracovaná studie analyzovala tehdejší stav nakládání s komunálními odpady v kraji a identifikovala zásadní problémy s plněním POH ČR a kraje.

Základní problematickou oblastí byl předchozí způsob nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO), kterému dominovalo skládkování. Daný způsob byl dlouhodobě neudržitelný ve vztahu k nastaveným environmentálním cílům, ale mohl být do budoucna také ekonomicky a sociálně problematický.

Návrhová část studie představila řadu alternativních řešení, přičemž jako nejvýhodnější (doporučená varianta) se jevila kombinace připravovaných technologických konceptů mechanicko-biologické úpravy v režii soukromých firem a příprava na přímé energetické využívání SKO v navržené lokalitě, nejlépe v municipální režii pod vedením Středočeského kraje. Realizace daného řešení by přinesla neopakovatelnou příležitost pro municipality Středočeského kraje řídit a rozhodovat o odpadovém hospodářství v kraji.


Dokumenty