Technickoekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji

Studie proveditelnosti Technickoekonomická analýza integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve Středočeském kraji byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 (Program EFEKT 2012).

Osnova studie byla koncipována na 3 základní části:

  • analytickou část
  • návrhovou část
  • směrnou část

Studie zodpověděla řadu otázek nad budoucností komunálního odpadového hospodářství ve Středočeském kraji. Reagovala nejen na tehdejší legislativní situaci v odpadovém hospodářství, ale snažila se na základě dostupných údajů předjímat připravovaná legislativní opatření, především situaci kolem zvyšování poplatků za ukládání odpadů na skládky a možného ukončení skládkování v horizontu let 2022–2025.

Implementace cílů odpadového hospodářství v rámci návrhu integrovaného systému nakládání s odpady s sebou přinesla řadu konkrétních řešení, přičemž jedním z nejdůležitějších byl výběr konkrétní technologie pro řešení směsných komunálních odpadů.

Zároveň byly nově formulovány cíle pro separaci a materiálové využívání složek komunálního odpadu. V této oblasti byly stanoveny ambiciózní cíle, které jasně ukazovaly, že separace složek komunálního odpadu a jejich materiálové využívání zůstaly prioritou a měly by tvořit základní pilíř komunálního odpadového hospodářství. Vzhledem k tomu, že tato část odpadového hospodářství byla poměrně dobře rozvinuta a měla neustále zlepšující se tendenci, byl jí věnován ve studii menší prostor než v případě zatím nedostatečně řešené otázky snižování skládkování směsného komunálního odpadu. 

Podstatnou organizační změnou, která by mohla být rozvíjena na základě závěrů studie, byla možnost určité rekomunizace komunálního hospodářství Středočeského kraje a tím získání kontroly a ovlivňování toků komunálního odpadu ve prospěch ekonomiky obcí, což by se nakonec mohlo pozitivně projevit v platbách občanů za tyto služby.

Zásadním výstupem studie bylo definování konkrétního místa realizace zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO).


Dokumenty