Odkazy na portály zveřejňující právní předpisy

Právní předpisy na úseku stavebního práva

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

dále související zákony a vyhlášky:

zákon č. 184/2006 Sb. , o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), 

zákon č. 416/2009, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

vyháška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vyhláška č.  501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  v platném znění,

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,   

vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární techniky staveb,