Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2018-2023

Strategie je rozdělena do několika části. Na analytickou část, která mapuje nabídku, poptávku cestovního ruchu, stávající předpoklady a potenciál cestovního ruchu včetně institucionálního zajištění navazuje syntetická část, která ve formě SWOT analýzy shrnuje základní zjištění analytické části. Syntetická část je doplněna o segmentaci cestovního ruchu, která je základním vstupem pro stanovení Marketingové strategie cestovního ruchu.
Následuje návrhová a implementační část, která obsahuje aktualizovanou strategii cestovního ruchu do roku 2023 ve formě cílů, rozvojových opatření a aktivit. Součástí návrhové části je také rámcová marketingová strategie, která představuje důležitý strategický dokument pro činnost nově založené Středočeské centrály cestovního ruchu. Součástí implementace Programu CR je také Akční plán a návrh způsobu financování stanovených opatření ve formě vícezdrojového financování navržených aktivit.
Nedílnou součástí Programu CR je také stanovení indikátorů pro sledování dosahování stanovených cílů ve formě Metodika KPI´s (Key Performance Indicators) zejména v oblasti nastaveného systému podpory destinačního managementu na krajské úrovni.

Platnost 2018-2023
Odkaz ZDE
Garant oddělení cestovního ruchu a koncepcí

 

Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024-2030

Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje vzniká jako strategický rozvojový plán na léta 2024-2030. Na základě analýzy současného stavu prostředí cestovního ruchu v kraji upřesní roli krajské samosprávy v podpoře cestovního ruchu a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity. V současné době probíhá příprava programu.

Platnost 2024-2030
Odkaz ZDE
Garant oddělení cestovního ruchu a koncepcí