Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024-2030

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro období 2024–2030 upřesňuje roli krajské samosprávy v podpoře kultury a kulturního dědictví. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí a demografických trendů Středočeského kraje  definuje vizi rozvoje, doplněnou o strategické cíle pro jednotlivé oblasti kultury. Pro naplnění těchto cílů Strategie formuluje jednotlivá opatření a konkrétní aktivity. Strategie bude sloužit jako nástroj koordinace rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území.

Platnost 2024-2030
Odkaz ZDE
Garant oddělení cestovního ruchu a koncepcí

 

Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016

Koncepce analyzuje současnou situaci v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji, identifikuje pozitiva i negativa a na základě sumarizovaných podkladů a poznatků navrhuje opatření, která mají vést k dalšímu vývoji památkové péče v kraji.

Platnost 2014-2016
Odkaz ZDE
Garant oddělení památkové péče

 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji na období 2019-2023

Cílem koncepce je stanovit koncepční nástroje účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, které budou směřovat k její efektivnější identifikaci, dokumentaci a ochraně.

Platnost 2019-2023
Odkaz ZDE
Garant oddělení památkové péče

 

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023-2026

Regionálními funkcemi se dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) rozumí funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Platnost 2023-2026
Odkaz ZDE
Garant oddělení cestovního ruchu a koncepcí

 

Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji na léta 2021-2023

Koncepce se zaměřuje na definici činností, kterými může statutární divadlo přispět ke kulturnímu životu v kraji, k rozvoji kraje a vizi jeho budoucnosti jako regionu s rostoucí kvalitou života a rostoucím počtem obyvatel.

Platnost 2021-2023
Odkaz ZDE
Garant oddělení podpory organizací

 

Koncepce sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů (2021-2025)

Středočeský kraj zřizuje 19 příspěvkových organizací v oblasti kultury. Z nich je 17 sbírkotvornými institucemi spravujícími sbírkové předměty, majetek Středočeského kraje, v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.  

Platnost 2021-2025
Odkaz ZDE
Garant oddělení podpory organizací