Koncepční plán optimalizace silniční infrastruktury Středočeského kraje v období let 2023-2042

Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro období 2024–2030 upřesňuje roli krajské samosprávy v podpoře kultury a kulturního dědictví. Na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí a demografických trendů Středočeského kraje  definuje vizi rozvoje, doplněnou o strategické cíle pro jednotlivé oblasti kultury. Pro naplnění těchto cílů Strategie formuluje jednotlivá opatření a konkrétní aktivity. Strategie bude sloužit jako nástroj koordinace rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví v území.

Platnost 2023-2042
Odkaz ZDE
Garant oddělení pozemních komunikací

 

Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje pro období 2021–2025

Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje je dokumentem vytvořeným za účelem zhodnocení současného a nastavení budoucího směru vývoje veřejné dopravy v kraji. Manažerský souhrn upozorňuje na největší výzvy plánu a shrnuje nejdůležitější cíle, které budou v období let 2021-2025 naplňovány. Konkrétní navrhovaná opatření jsou pak rozepsána v textu od kapitoly 3 dále. Tento dopravní plán zároveň nahrazuje dopravní plány dotčených obcí Středočeského kraje, které zajišťují objednávku dopravní obslužnosti.

Platnost 2021-2025
Odkaz ZDE
Garant oddělení koncepce rozvoje a provozu dopravní obslužnosti

 

Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030

Dokument vychází ze stávající zpracované Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji z roku 2016 a její aktualizace provedené v roce 2020. Jeho cílem je navrhnout priority a opatření pro rozvoj cyklistiky na území Středočeského kraje pro následujících 6 let. Dokument se skládá ze 2 hlavních částí. Textové části, která obsahuje stručné vyhodnocení plnění cílů předchozí koncepce, návrh sítě páteřních tras na území Středočeského kraje a návrh priorit a opatření pro budoucí rozvoj cyklistiky ve Středočeském kraji. Přílohou textové části je vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci procesu zpracování Koncepce, přehled obdržených záměrů, které jednotlivé obce v rámci dotazníkového šetření zaslaly a zpracovaná metodika pro integraci cyklistických opatření do silnic II. a III. třídy. Druhou nedílnou částí Koncepce je mapová příloha zobrazující návrh přibližného vedení jednotlivých páteřních cyklistických tras v kraji.

Platnost 2024-2030
Odkaz ZDE
Garant oddělení regionální infrastruktury