Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Je zpracován v souladu s § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Platnost od 2024
Odkaz ZDE
Garant oddělení vodního hospodářství

 

Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje

Cílem analýzy je zhodnocení stávajícího stavu zásobování pitnou vodou ve Středočeském kraji a zahrnutí případných změn do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. Výstupem analýzy je návrh opatření ke snížení negativních dopadů sucha ve Středočeském kraji.

Platnost 2016-2030
Odkaz ZDE
Garant oddělení vodního hospodářství

 

Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti – studie proveditelnosti

Vzájemná propojenost Pražské metropolitní oblasti, tedy propojenost vodárenských systémů hlavního města Prahy a navazujících oblastí Středočeského kraje, je největší v rámci celé České republiky. Studie proveditelnosti měla za cíl zjistit bilanci potřeby vody a zdrojů k roku 2025, 2030 a 2050 a na základě toho navrhnout rozšíření vodárenské soustavy ve Středočeském kraji.

Platnost 2021-2050
Odkaz ZDE
Garant oddělení vodního hospodářství

 

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025

Plán se zpracovává s cílem předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a zajistit nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech a se zásadami ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Jeho účelem je vytvořit funkční systém hospodaření s odpady v kraji a zajistit dynamický, vnitřně provázaný rozvoj celého systému odpadového hospodářství, definovat směry a cíle pro budoucí nakládání s odpady a stanovit zásady, opatření, postupy a nástroje k jejich dosažení.

Platnost 2016-2025
Odkaz ZDE
Garant oddělení nakládání s odpady

 

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020

Jedná se o strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti na základě zmocnění uvedeného v § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“).  Program se zpracovává v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen 
imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 v přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, přičemž musí obsahovat taková opatření, aby bylo imisních limitů dosaženo co nejdříve (viz § 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ovzduší).

Platnost 2020+
Odkaz ZDE
Garant oddělení ochrany ovzduší

 

Časový plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02

Jedná se o soubor povinných a podpůrných opatření, jejich aktivit a dílčích kroků, jejichž prostřednictvím bude plněn Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020. Opatření budou průběžně plnit a realizovat Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje a příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Platnost 2020+
Odkaz ZDE
Garant oddělení ochrany ovzduší

 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018-2028

Koncepce byla pořízena za účelem aktualizace systému střednědobých a dlouhodobých cílů, pravidel a opatření, která mají přispět ke zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s přihlédnutím ke specifikům jeho území. Koncepce vychází z cílů a principů aktualizovaného Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky z roku 2009 a jejím hlavním principem je skutečnost, že zachování a obnova biodiverzity a ekologické stability krajiny je základem udržitelného hospodaření v krajině a předpokladem udržení ekologicky vyváženého stavu s respektováním měnících se podmínek prostředí.

Platnost 2018-2028
Odkaz ZDE
Garant oddělení ochrany přírody a krajiny

 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2021-2026

Účelem koncepce je navržení opatření, jak systematicky a dlouhodobě působit na občana ve Středočeském kraji pro zvýšení jeho informovanosti, znalostí a dovedností k ochraňování životního prostředí, k prevenci jeho poškozování a motivování okolí k životu v souladu s přírodou.

Platnost 2021-2026
Odkaz ZDE
Garant oddělení řízení projektů v oblasti životního prostředí