Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 024-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018 schválilo Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2018 – 2023.

Programový dokument je rozdělen do několika části. Na analytickou část, která mapuje nabídku, poptávku cestovního ruchu, stávající předpoklady a potenciál cestovního ruchu včetně institucionálního zajištění navazuje syntetická část, která ve formě SWOT analýzy shrnuje základní zjištění analytické části. Syntetická část je doplněna o segmentaci cestovního ruchu, která je základním vstupem pro stanovení Marketingové strategie cestovního ruchu.

Následuje návrhová a implementační část, která obsahuje aktualizovanou strategii cestovního ruchu do roku 2023 ve formě cílů, rozvojových opatření a aktivit. Součástí návrhové části je také rámcová marketingová strategie, která představuje důležitý strategický dokument pro činnost nově založené Středočeské centrály cestovního ruchu. Součástí implementace Programu CR je také Akční plán a návrh způsobu financování stanovených opatření ve formě vícezdrojového financování navržených aktivit.

Nedílnou součástí Programu CR je také stanovení indikátorů pro sledování dosahování stanovených cílů ve formě Metodika KPI´s (Key Performance Indicators) zejména v oblasti nastaveného systému podpory destinačního managementu na krajské úrovni.

Dokumenty

Dokumenty